Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

Convocatòria Sessió Ordinària del Ple Municipal de 19 de març de 2019

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa públic que s'ha convocat sessió extraordinària del Ple a celebrar el proper dia 19 de març de 2019 a les 19 hores, a la Sala de Plens.

Exposició: 14-03-2019 al 20-03-2019

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Govern
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió > Àrea d'Alcaldia i Governació