Anuncis Oficials


Ajuntament d'Igualada

Investigació d'aigües subterrànies i concessió per a usos industrials

Us trameto, adjunt, l'anunci , perquè l'exposeu al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament durant el termini d¿un mes , d¿acord amb el que disposa l¿article 109.3 del Reglament del domini públic hidràulic. Transcorregut aquest termini, cal que retorneu l'anunci a aquesta Agència Catalana de l¿Aigua fent constar per escrit, que ha estat exposat en la forma indicada i si s'han presentat reclamacions. Juntament amb aquest anunci cal que trameteu les reclamacions presentades al registre d'entrada d'aquest Ajuntament. Us agraïm la vostra col·laboració

Exposició: 16-04-2019 al 15-05-2019

Procedéncia: Externa > Agència Catalana de l'Aigua