Un nou programa educatiu vol posar fre el consum de tabac de cargolar entre adolescents

El Departament de Salut ha posat en marxa un programa educatiu a les escoles i instituts del primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) per dissuadir els joves de consumir tabac de cargolar. Es tracta d’una unitat didàctica que porta per títol ‘Fumar? Jo no m’hi embolico’ que vol corregir les creences errònies sobre aquest tipus de tabac entre els adolescents i que també pot ser utilitzada en altres intervencions educatives per a la promoció de la salut i la prevenció del tabaquisme. A Catalunya, 420.000 persones fumen tabac de cargolar i el seu consum és especialment elevat entre els joves. A més, el percentatge de persones que fumen diàriament el tabac de cargolar s’ha multiplicat per vuit i ha passat del 3,3% el 2006 al 26,7% el 2015.

A Catalunya, en consumeixen unes 420.000 persones, especialment els joves

Un estudi en el marc del programa Classe sense Fum va constatar que els adolescents pensen que fumar tabac de cargolar és més modern, que dóna més llibertat perquè poden escollir la quantitat de tabac que hi posen i també és comú la creença de que el tabac de cargolar és un producte més “natural” i menys perjudicial per la salut que les cigarretes manufacturades.

Tot i la tendència a la disminució en la prevalença del tabaquisme a la població de Catalunya, des de fa anys s’observa un creixement de l’ús de cigarretes fetes a mà entre les persones fumadores. Les darreres dades de l’ESCA indiquen que actualment fuma un 25,7 % de la població.

De les persones que fumen diàriament, el percentatge d’aquestes que utilitzen cigarretes fetes a mà s’ha multiplicat per 8, passant d’un 3,3% l’any 2006 al 26,7% l’any 2015. Actualment, el 6,7% de la població fuma tabac de cargolar, això equival a unes 420.000 persones. Aquest mode de consum és especialment elevat entre les persones més joves i és també més alta entre les persones fumadores amb estudis universitaris i de classe social mitjana i alta.

Aquesta iniciativa està emmarcada dins el programa Classe sense fum que té com objectiu que els adolescents de 12 a 14 anys no comencin a fumar ni progressin al consum regular. El programa està coordinat conjuntament per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, del Departament de Salut, i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A la ciutat de Barcelona, la coordinació del programa es porta a terme des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que va introduir i avaluar inicialment el programa l’any 1997.