Què despeses i impostos es paguen per la compra d’un habitatge

La hipoteca no és la única gran despesa que comporta la compra d’un habitatge. De fet, són moltes les despeses i impostos que s’han d’afrontar per formalitzar l’operació i convertir-se en propietari.

Farem una menció general d’aquestes depeses :

Les despeses de la compravenda de l’immoble
Entre la taxació de la casa, el notari, el registre de la propietat i els corresponents impostos (IVA, ITP AJD etc…), els experts recomanen tenir uns estalvis d’entre un 10% i un 20%, depenent de la comunitat autònoma, del preu total de l’habitatge. Tots elles són despeses obligatòries que giren al voltant de la compravenda d’un habitatge, tot i que la ‘factura’ a pagar dependrà de si es tracta d’una casa nova o de segona mà i de l’import de la mateixa.

Resumim en què consisteix cadascun i quin és el seu preu aproximat a Catalunya l’any 2019:

La notaria
Una despesa a tenir en compte a l’hora de comprar una casa, tant nova com usada, és la notaria. Els honoraris dels notaris, denominats aranzels, estan regulats per l’Estat i tots cobren el mateix per idèntics serveis (i per tant és indiferent un o altre a efectes econòmics). En el cas de l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda, els preus estan entre 600 i 900 euros, depenent del preu de l’immoble. Per exemple, per a un pis d’uns 100.000 euros es pagarien aproximadament 900 euros, mentre que per un de 250.000 euros s’haurien d’abonar uns 1.100 euros aproximadament.

El registre de la propietat
També costa diners inscriure les escriptures que ha signat el notari. De nou, els honoraris estan fixats per normativa i depenen directament del preu de l’immoble, encara que solen situar-se entre els 400 i 650 euros i depèn dels actes a inscriure (finques, hipoteques, etc) .

Els impostos vinculats a la compravenda
El comprador d’un habitatge també ha de tenir un matalàs extra per pagar impostos, tot i que la quantia dependrà del preu de la casa i de si aquesta és nova o de segona mà, o l’has construït tu mateix.

La despesa més important és l’impost en la compra d’un habitatge nou, en aquest cas, l’IVA que el 2019 ascendeix al 10%. És a dir, per exemple, suposarien 10.000 euros en el cas d’un habitatge d’uns 100.000 euros i de 25.000 en una casa de 250.000 euros. En el cas que l’habitatge sigui públic, l’IVA pot ser del 4%, però aquest varia en funció de la comunitat autònoma i del tipus d’habitatge social del que es tracti.

A l’IVA cal afegir un segon impost: el d’Actes Jurídics Documentats (AJD) per fer l’escriptura pública. Aquest impost el segueix pagant el comprador i dependrà de cada comunitat autònoma.

En canvi, per als habitatges usats, el tribut més important és l’impost sobre les transmissions patrimonials (ITP). En aquest cas, la quantia depèn del percentatge que s’aplica sobre el preu escripturat i de cada comunitat autònoma on es trobi l’immoble, encara que per regla general s’aplica un tipus d’entre el 6% i el 10%. Per a Catalunya, s’aplica un 10% fins el 1.000.000 euros i l’11% a partir d’aquesta xifra.

A CATALUNYA: AJD obra nova: 1,5% ITP: 10% valor compravenda (11% més de 1.000.000€), 5% per menors de 32 anys, famílies nombroses i persones amb discapacitat física o psíquica (vegi condicions). AJD Hipoteca: 0%

La gestoria, una despesa opcional
La única despesa opcional de la compravenda d’un habitatge és el de la gestoria, l’entitat que el client pot contractar per tramitar la liquidació dels impostos i realitzar tota la paperassa. Són professionals lliures, així que en aquest cas no hi ha tarifes concretes, i solen contractar-se només quan s’obre una hipoteca per adquirir l’immoble. El seu cost aproximat és de 300 euros. En cas d’hipoteca, serà el banc el que portarà la seva pròpia gestoria.

LES DESPESES DE LA HIPOTECA
Si el comprador adquireix l’habitatge nou o usat mitjançant un préstec hipotecari, caldria sumar algunes despeses addicionals vinculades a la compravenda.

La taxació de la casa
Si el comprador vol sol·licitar una hipoteca, haurà de pagar a una companyia de taxació perquè posi en valor la propietat i el banc sàpiga quin percentatge de finançament li pot concedir. De forma general, les entitats estan prestant una quantitat equivalent aproximada al 80% del preu de compra o del valor de taxació, encara que algunes estan arribant a finançar entre el 90 i 100% del preu de compra, fixant-se habitualment en en fet que sigui més baix. En 2019, la taxació suposa aproximadament un cost d’entre 300 i 700 euros, depenent de l’entitat que realitzi la taxació, el tipus d’immoble i la seva valoració. La taxació té una vigència de sis mesos des de la data d’emissió.

Des de l’entrada en vigor de la nova Llei Hipotecària, al juny de 2019, la resta de despeses són assumides íntegrament pel banc: com són la notaria, el registre i l’AJD.

Comissió d’obertura
Aquesta comissió pot arribar fins al 2% del capital prestat, segons el pacte amb l’entitat financera. I aquesta quantitat es dedueix directament dels diners que lliura a l’hipotecat. No obstant això, hi ha molts bancs que no apliquen aquesta penalització.

AJD (Impost d’Actes Jurídics Documentats)
Aquest impost es paga sempre que se subscriu un document notarial que després s’ha d’inscriure en el registre amb quantia econòmica. Des del novembre de 2018, va entrar en vigor un decret llei que obliga que siguin els bancs els que paguin aquest impost a partir de llavors.

Notaria
Les despeses de notari són els que es produeixen per l’atorgament de l’escriptura pública del préstec hipotecari. Aquesta despesa és assumida per l’entitat bancària des de juny el 2019.

El Registre de la Propietat
També costa diners inscriure l’escriptura d’hipoteca que ha signat el notari. De nou, els honoraris estan fixats per normativa. Aquesta despesa és assumida per l’entitat bancària des del juny de 2019.

La gestoria
El banc que ens concedeix la hipoteca és qui selecciona la gestoria perquè realitzi la tasca administrativa i porti a terme tots els tràmits (segurament els de compravenda també). Aquesta despesa és assumida per l’entitat bancària des de juny 2019. I és la gestoria qui ha de retornar a l’hipotecat els diners sobrants i lliurar-li les factures i les escriptures registrades després d’abonar les despeses de notaria i registre, gestoria, impostos, que no assumeixi la seva entitat financera. Recordem de nou que el AJD el paga el banc.


GRUP DE GESTIÓ FISCAL

Carrer Jardí, 3
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: 938144216
ggf@grupgestiofiscal.com
http://www.grupgestiofiscal.com/

GGF
ggf