L’Escola El Cim aposta pels beneficis de la programació i la robòtica educativa

  • El centre ha vist l’oportunitat que dona aquesta disciplina per una educació transversal i interdisciplinària
  • Aspectes com el treball en equip, el lideratge, l’aprenentatge a partir dels errors, l’autonomia, l’emprenedoria i la formació lúdica en surten reforçats

L’Escola El Cim de Vilanova i la Geltrú ja fa anys que dedica part de la formació en programació i robòtica entre els alumnes d’ESO. De fet, des dels cursos de Primària els alumnes d’El Cim participen en activitats organitzades pel Tecnolab de Neàpolis, un projecte educatiu on es combina la tecnologia amb la innovació pedagògica i la creativitat. El claustre, però, va veure la necessitat d’apostar més per aquesta formació cada cop més present en una acceleració tecnològica de la nostra societat.

Els alumnes del cicle mitjà de Primària d’aquest centre,  des de l’any passat ja s’han començat a familiaritzar en l’ambient d’aprenentatge amb el Lego WeDo, que és una eina que permet una iniciació a la robòtica educativa des d’un punt de vista de construcció d’habilitats i aplicacions, més enllà de l’aprenentatge que suposa construir un robot. A primer d’ESO, els alumnes també van començar a treballar amb el Micro:bit, que és una petita targeta dissenyada per aprendre a programar. Gràcies a la gran quantitat de sensors que incorpora, només amb la targeta es poden dur a terme centenars de projectes.

D’altra banda, des de la UPC  es va oferir a l’escola la possibilitat de participar en un projecte d’aproximació a la robòtica per centres educatius. D’aquesta manera els alumnes de tercer d’ESO aprendran, a partir d’aquest tercer trimestre, a programar amb el MBloc per robots i altres plaques i invents basats en Arduino, un sistema que permet una llibertat creativa al servei de la imaginació dels alumnes. Aquest projecte pilot tindrà continuïtat fins al punt que l’alumnat visitarà el Centre Tecnològic de la UPC.

Aquest és  un sistema d’ensenyament basat en el constructivisme, que permet afavorir la creació de nous escenaris d’aula on l’alumnat és protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge a través del disseny i l’elaboració de creacions pròpies, i on es potencia el desenvolupament de les seves habilitats i competències. Les seves capacitats creatives i d’organització, junt amb el foment del treball en grup que promouen la necessitat d’experimentar, de descobrir noves habilitats i l’interès per investigar.

L’interès de l’Escola El Cim per la robòtica educativa es deu a la seva transversalitat i interdisciplinarietat perquè abasta diferents àrees del currículum. Així, amb continguts ben estructurats es poden treballar tots els àmbits STEM (sigles de les paraules angleses: Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), així com també àrees de llengua.

El professorat de l’escola creu que amb la programació i la robòtica educativa es fonamenta habilitats, com el pensament computacional, amb la idea que les solucions als reptes trobats en grup solen ser millors i més efectives, que les solucions individuals. Per tot plegat, l’alumnat es veu capaç de resoldre problemes cada cop més complexos i guanyar confiança en si mateixos. L’assaig i l’error permeten aprendre a gestionar la frustració i evitar cometre errors en reptes futurs, a la vegada que aprenen a superar barreres. Aquesta faceta educativa també permet el foment de l’autonomia i l’emprenedoria, tot plegat aprenent mentre es juga, aprofitant-se del component lúdic de la construcció de models.

L’alumnat d’El Cim s’inicia a Primària en la programació i robòtica educativa. “A tercer d’ESO plantegem un projecte de programació, fins i tot en aplicacions per mòbil, i amb l’optativa de quart d’ESO recuperem aquell projecte per programar realment en robòtica i automatització” ens explica en Joan Ferré, professor de tecnologia de l’ESO, mentre ens ensenya alguns exemples realitzats pels alumnes: la construcció de maquetes com la d’un petit ascensor, un pont llevadís automàtic per a cotxes  i la construcció d’un petit espai urbà pensat amb el concepte de ciutat intel·ligent, aplicant els criteris de sostenibilitat quant a consum i mobilitat.

L’escola vol seguir apostant per la robòtica i la programació amb la seva implementació progressiva a tots els cursos. “Els beneficis que estem observant ens porten a voler ampliar-ne l’oferta i aplicar i estendre els coneixements apresos pels alumnes en el treball globalitzat a les etapes d’Infantil i Primària i en el treball per projectes que encetarem el proper curs a l’ESO” explica l’Anna-Llibertat, directora de l’ESO i professora de Tecnologia.


ESCOLA EL CIM 
Rambla Principal, 101 (Infantil i Primària)
Plaça dels Cotxes, 3 (ESO)
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Telèfon: (+34) 93 893 02 80
info@elcimvilanova.cat
https://www.elcimvilanova.cat/