SERRAN i MORA arquitectes, especialistes en rehabilitació sostenible

SERRAN i MORA arquitectes és un estudi especialitzat en la rehabilitació i restauració sostenible del parc edificat, fundat l’any 2007 i dirigit pels arquitectes Judit Serran i Xavier Mora.

La nostra arquitectura destaca essencialment per la qualitat en el disseny i l’execució dels espais projectats, el respecte per l’entorn urbà on s’implanta l’edifici, el coneixement profund de les tècniques constructives i la integració de l’eficiència energètica i els processos sostenibles, sempre amb una sensibilitat especial per la conservació del patrimoni existent i de la tradició constructiva. El nostre valor afegit resideix en un coneixement global de l’edifici, el que ens permet optimitzar els recursos per abaratir els costos, allargar la vida de l’edifici i garantir el màxim confort dels seus ocupants.

Els serveis d’arquitectura que oferim inclouen el disseny, la construcció i la rehabilitació integral d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars d’habitatges, les reformes interiors, les rehabilitacions energètiques, la redacció d’informes ITE i la tramitació de tot tipus de documentació legal (informes tècnics, certificats, valoracions).

Un dels últims treballs que hem realitzat consisteix en l’ampliació d’una habitatge unifamiliar entre mitgeres, construït l’any 1969 en una parcel·la de sòl urbà consolidat, mitjançant la remunta de dues plantes. Al plantejar la remunta en dues plantes més, és imprescindible realitzar un anàlisi estructural de l’edifici per determinar si resulta necessari reforçar la fonamentació existent, eliminar sobrecàrregues i/o alleugerir la nova estructura.

El programa mínim practicable d’aquest nou habitatge queda resolt en Planta Baixa, on s’ubica la zona de dia vinculada a un pati interior enjardinat. En Planta Primera s’ubica la zona de nit, amb una sala de jocs en doble alçada que fa les funcions de distribuïdor i, finalment, en Planta Segona s’ubica una zona polivalent vinculada a la doble alçada. L’estratègia perquè la casa sigui energèticament eficient es basa en reduir el seu consum mitjançant un bon aïllament de l’envolupant de l’edifici i una bona gestió, per part de l’usuari, dels guanys i pèrdues de calor. La crugia central funciona com un mecanisme passiu de regulació tèrmica. A l’estiu, obrint les finestres de planta segona, l’estudi es converteix en un porxo que afavoreix la ventilació creuada entre les dues façanes i genera un gran tiratge a través de l’escala i l’espai vertical de dues alçades. A l’hivern, en canvi, amb les finestres tancades, la planta segona es converteix en un hivernacle que optimitza els guanys de calor. Per regular l’excés de radiació, totes les obertures disposen de persianes alacantines de fusta.

El nostre principal objectiu és ReHabitar, és a dir, recuperar la funció perduda o malmesa dels edificis per tornar-los a posar en servei en millors condicions, amb la voluntat de reutilitzar-los reconsiderant el nostre punt de vista sobre allò existent i pensant com es podrien habitar d’una altra manera.


SERRAN i MORA arquitectes

08800 Vilanova i la Geltrú
677 49 37 84 | 636 23 45 66
sim@serranimora.com
www.serranimora.com

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Fotografies de Joan Tudó.