SERRAN i MORA arquitectes, especialistes en rehabilitació sostenible

SERRAN i MORA arquitectes és un despatx d’arquitectura especialitzat en la reforma i rehabilitació sostenible d’habitatges ubicat a Vilanova i la Geltrú, fundat l’any 2007 i dirigit pels arquitectes Judit Serran i Xavier Mora.

La nostra arquitectura destaca essencialment per la qualitat en el disseny dels espais projectats, el respecte per l’entorn urbà on s’implanta l’edifici, el coneixement profund de les tècniques constructives i la integració de l’eficiència energètica i els processos sostenibles, sempre amb una sensibilitat especial per la conservació del patrimoni existent i de la tradició constructiva.

Un dels últims treballs que hem realitzat consisteix en la rehabilitació integral d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, una casa de cos construïda abans de l’any 1900 al barri de La Geltrú de Vilanova. L’habitatge a reformar planteja una tipologia clàssica de planta rectangular, amb un única crugia de 4,50 metres de llum i 13,00 metres de profunditat, i una escala central que divideix la planta en dues meitats: una orientada al carrer i l’altre orientada al pati interior. La construcció partia d’una ordenació molt fragmentada, amb greus problemes d’il·luminació i ventilació, amb una compartimentació interior que dividia l’espai en habitacions petites i un passadís central estret i fosc.

La intervenció té com a objectiu redistribuir els usos interiors per tal d’amplificar els espais habitables i aprofitar al màxim la llum natural. Per aconseguir-ho, la proposta planteja enderrocar els cossos auxiliars i buidar el cos principal conservant l’estructura i l’envolupant. Així doncs, l’habitatge fruit de la reforma es desenvolupa en tres nivells que es comuniquen mitjançant l’escala interior actual, que també es manté. La planta baixa, on s’ubica la zona de dia vinculada al pati interior entès com una extensió natural dels usos d’estar, ha guanyat un petit porxo. En la planta pis s’ubica la zona de nit i sota la coberta s’afegeix un nou altell, vinculat a una terrassa porxada, que proporciona un espai polivalent apte per a un estudi o una quarta habitació.

A nivell constructiu, el descobriment i aprofitament de les capes de materials superposades al llarg dels anys ha esdevingut una estratègia cabdal que ens ha permès obtenir un contrast evident entre les preexistències originals recuperades (sostres de biguetes de fusta amb entrebigat de volta ceràmica, mitgeres de tàpia construïdes amb terra i còdols, escales interiors d’obra de fàbrica construïdes amb volta catalana) i la nova intervenció (coberta inclinada d’entramat lleuger de fusta amb aïllament tèrmic incorporat i acabat inferior amb tauler de fusta tricapa d’avet). Finalment, s’unifica el criteri de colors i textures per als revestiments de totes les estances, mantenint l’equilibri entre els materials existents vistos (bigues, pedres, maons, enguixats) i els nous materials (paviment de microciment en planta baixa, parquet de fusta natural en plantes pis, envans de cartró-guix pintats de color blanc, sostre de fusta tricapa d’avet en l’altell).

El nostre objectiu és rehabilitar els habitatges amb criteris de sostenibilitat, el que suposa un estalvi energètic d’aproximadament un 60% enfront de la construcció d’un edifici nou. Per aconseguir-ho, som grans defensors de la fusta i la utilitzem de manera generalitzada com a eina per minimitzar l’impacte mediambiental dels nostres projectes.


SERRAN i MORA arquitectes

08800 Vilanova i la Geltrú
677 49 37 84 | 636 23 45 66
sim@serranimora.com
www.serranimora.com

Rehabilitació integral d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Adrià Goula Photo.