Veus d'empresa

Renda 2021

Nova campanya de la renda: GGF ens informa de totes les obligacions tributàries amb l’IRPF de l’exercici 2021

Vilanova i la Geltrú | 02-05-2022 17:22

Nova campanya de la renda: GGF ens informa de totes les obligacions tributàries amb l’IRPF de l’exercici 2021. GGF

Nova campanya de la renda: GGF ens informa de totes les obligacions tributàries amb l’IRPF de l’exercici 2021. GGF

Com tots els anys per aquestes dates tenim novament la cita amb el compliment de les nostres obligacions tributaries amb l’IRPF de l’exercici 2021.

Aquest any, tot i que no hi  han moltes novetats rellevant, si que hem volgut fer un resum exhaustiu de totes les modificacions i sentencies que han afectat l’impost, per a deixar ben clar la millor manera de poder fer la nostra declaració de Renda.

Volem emfatitzar que tothom ha de revisar molt bé les seves dades abans de presentar-les pel mitjà que sigui, i si té dubtes consulti sempre amb l’administració tributaria o un assessor fiscal. Ens va sobtar la presentació massiva de 900.000 rendes del primer dia en la seva plataforma web, que indica presumiblement la manca de revisió i segurament,  en molt dels casos per culpa d’errades informàtiques, continguts incorrectes o inexactes, que finalment donaran, sense remei, la paralització de la devolució o en ultima instancia, la apertura de procediments de revisió o sancionadors.   

NOVETATS IRPF 2021

1. Gestió de l'impost

Terminis

Des del 6 d'abril fins al 30 de juny del 2022.
Si s'efectua domiciliació bancària del pagament, el termini finalitza el 27 juny 2022.

Novetats
Renta web i el model

En relació amb els rendiments del capital immobiliari s'inclou, com a novetat una casella perquè els arrendadors diferents dels "grans tenidors" puguin consignar com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa a la renda que voluntàriament haguessin acordat a partir del 14 març 2020, corresponents a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març del 2021, amb els requisits exigits per la norma.
L'arrendador haurà d'informar separadament a la seva declaració de l'import aquesta despesa deduïble i el número d'identificació fiscal de l'arrendatari la renta del qual s'hagués rebaixat.

Es millora la forma de consignar en la declaració les subvencions i ajudes públiques que poden imputar-se per quartes parts.

S'ha modificat el document d'ingrés i devolució del model per permetre consignar, en el cas de declaracions resultat a retornar, el número de compte bancari d'un país o territori que no pertanyi a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA).

2. Exempcions.

Les rendes exemptes diferents de les previstes a l'article 7 de la Llei, són les següents:
• Excepció del 50% dels rendiments del treball percebuts pels tripulants de bucs canaris inscrits en el registre especial de bucs i empreses navilieres de Canàries.
• Exempció per les ajudes excepcionals per danys personals causats per desastres naturals (borrasca Filomena i erupció volcànica a l'illa de la Palma).
• Exempció d'ajudes públiques percebudes per reparar la destrucció en elements patrimonials per catàstrofes naturals.
• Exempció per les ajudes per les subvencions i ajudes concedides per actuacions de rehabilitació energètica en edificis.

3. Rendiments del capital immobiliari.

Saldos de dubtós cobrament.
Es redueix en els exercicis 2020 i 2021 de 6 a 3 mesos el termini pel qual les quantitats endeutades pels arrendataris tingui la consideració de saldo de dubtós cobrament i es puguin deduir dels rendiments íntegres del capital immobiliari.
Rebaixa en la renda pel lloguer de locals a determinats empresaris durant el període impositiu 2021.
Es permet als arrendadors diferents dels "grans tenidors" què hagueren subscrit un contracte de lloguer per ús diferent del de habitatge i els llogaters dels quals destinin l'immoble al desenvolupament d'una activitat econòmica, computar com a despesa deduïble dels rendiments del capital immobiliari la quantia de la rebaixa en la renda que voluntàriament hagueren acordat a partir del 14 març 2020, corresponents a les mensualitats meritades els mesos de gener, febrer i març del 2021.

Quantitats destinades a l'amortització: immobles adquirits a títol gratuït.

El Tribunal Suprem a la seva Sentència número 1130/2021, ha fixat com a criteri interpretatiu que, a efectes de determinar l'amortització aplicable en cas d'immobles adquirits a títol gratuït per herència o donació, el cost d'adquisició satisfet serà el valor del bé adquirit en aplicació de les normes sobre l'Impost sobre Successions o Donacions o el seu valor comprovat en aquests gravàmens, exclòs el còmput del valor del terreny, més les despeses i tributs inherents a l'adquisició que correspongui a la construcció i, si s'escau, la totalitat de les inversions i millores efectuades en els béns adquirits.

Reducció per l'arrendament d'immobles destinats a habitatge.

Només es podran aplicar sobre el rendiment net positiu calculat pel contribuent a la seva declaració-liquidació o autoliquidació, sense que procedeixi la seva aplicació sobre el rendiment positiu calculat durant la tramitació d'un procediment de comprovació.


4. Rendiments del capital mobiliari.

Rendiments a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Amb efectes a partir de l'entrada en vigor de la Llei 11/2021, s´ha modificat l’article 14.2.h) respecte les assegurances en les que el prenedor assumeix el risc de la inversió, per adaptar els requisits exigibles a les últimes modificacions normatives aplicables a les entitats asseguradores.

5. Rendiment d'activitats econòmiques.

A. Activitats econòmiques en estimació directa.
Despeses de fiscalment deduïbles.
Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències de deutors de l'article 13.1 de la LIS.

Es podrà deduir en els exercicis 2020 i 2021 les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències de deutors quan en el moment del meritament de l'impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l'obligació sigui de tres mesos.

B. Activitats econòmiques en estimació objectiva.

1. Renúncia i conseqüències de la renúncia.
La renúncia a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva per l'exercici 2021 no impedeix tornar a determinar d'acord amb aquest mètode el rendiment de l'activitat econòmica en 2022, sempre que es compleixin els requisits per la seva aplicació, quan el contribuent revoqui la renúncia anterior.

Addicionalment, pels contribuents de l'IRPF es desenvolupen activitats econòmiques d'acord amb el mètode d'estimació objectiva i renunciïn a l'aplicació del mateix per l'exercici 2021, sigui mitjançant renúncia expressa o tàcita, s'estableix la possibilitat de tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d'acord amb el mètode estimació objectiva en l'exercici 2022, sense subjecció al termini de tres anys.

2. Límits excloents

• Es prorroguen pel període 2021 l'aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents del mètode d'estimació objectiva fixats pels períodes 2016 a 2020: tant pel que fa als relatius al volum de rendiments íntegres en l'any immediatament anterior; com el volum de compres de béns i serveis.

• Per les activitats agrícoles, ramaderes i forestals s'aplica el límit excloent previst a l'article 31 de la llei de l'impost.

3. Determinació del rendiment net previ.

Es manté per l'exercici 2021 la quantia dels signes, índex o mòduls de l'exercici anterior.

4. Determinació del rendiment net de l'activitat: reduccions aplicables.

• Reducció general: la reducció general és del 20% per les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i del 5% per les restants activitats.
• Reducció Lorca: es manté la reducció del 20% del rendiment net per activitats econòmiques desenvolupades dins el termini municipal de Lorca (Múrcia).


6. Guanys i pèrdues patrimonials

Pactes successoris

En cas d'adquisicions lucratives per causa de mort derivat de contractes o pacte successori amb efectes de present, el beneficiari dels mateixos que transmeti abans del transcurs de cinc anys, des de la celebració del pacte successori o de la mort del causant, si fos anterior, els béns adquirits se subrogaran respecte del valor i data d'adquisició d'aquells, quan aquest valor fora inferior el resultat de l'aplicació de les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions.
Aquesta modificació es complementa amb un règim transitori que estableix que la mateixa només podrà ser aplicable a les transmissions de béns efectuades amb posterioritat a l'onze de juliol del 2021 que haguessin estat adquirits de forma lucrativa per causa de mort en virtut de contractes o pactes successoris amb efectes de present.
Per tant, la nova norma de subrogació no serà aplicable a les transmissions efectuades abans de l'11 de juliol del 2021. En aquests casos, el valor d'adquisició a tenir en compte serà el resultat de les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions quan es va efectuar la transmissió, i aquest valor d'adquisició es prendrà com a import real pel qual s'ha produït la seva adquisició.
Guanys exclosos de gravamen en casos de reinversió
A efectes del còmput del termini de reinversió en les exempcions per la reinversió en habitatge habitual i en entitats de nova creació, no es tindrà en compte per haver estat suspès el període comprès entre el 14 de març del 2020, data d'entrada en vigor del Real decret 463/2020, i del 30 de maig del 2020.

7. Règims especials

Imputació de rendes en el règim de transparència fiscal internacional
S'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior.
Substitució de la definició de paradís fiscal per jurisdiccions no cooperatives
S’inclou la definició de països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives que substitueix a la de paradís fiscal, de nul·la tributació i d'efectiu intercanvi d'informació tributària.

8. Base liquidable

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social
* Aportacions anuals màximes (excepte per assegurances col·lectives de dependència) i límit màxim conjunt de reducció
Es redueix de 8.000 a 2.000 € anuals el límit general de reducció aplicable a la base imposable per les aportacions i contribucions de sistemes de previsió social, si bé es preveu que en el nou límit pot incrementar per 8.000 € més per les contribucions empresarials.
* Règim transitori. Excés d'aportacions fetes i no reduïdes en els exercicis 2016-2020
S'estableix un règim transitori que permet que, en el cas que d'entre les quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2016 a 2020 hi hagi aportacions fetes pel contribuent i contribucions imputades pel promotor, s'entén que les quantitats pendents de reducció correspon a contribucions imputades pel promotor, amb el límit de les contribucions imputades amb els períodes esmentats impositius. L'excés sobre aquest esmentat límit s'entendrà que correspon aportacions del contribuent.
* Excés d'aportacions i contribucions corresponents a l'exercici
Des del període 2021 quan en l'excés que es produeixi en l'exercici concorrin aportacions del contribuent i contribucions imputades pel promotor, la determinació de la part de l'excés que correspon a unes i altres es durà a terme en proporció als imports de les respectives aportacions i contribucions.
* Aportacions de sistemes de previsió social dels que sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent
Es redueix de 2.500 a 1.000 € anuals el límit màxim aplicable per aportacions els sistemes de previsió social dels que sigui partícip, mutualista o titular del cònjuge del contribuent.

9. Mínim personal i familiar

Mínim autonòmic
La Sentència del Tribunal Constitucional 186/2021, de 28 d'octubre, recaiguda en el recurs d'inconstitucional 1200-2021, va declarar la nul·litat de l'article 88 de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, i declaració de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que fixava una quantia de 6.105 € anuals pel mínim personal aplicable en el tram autonòmic de l'IRPF, els contribuents amb residència a la comunitat autonòmica de Catalunya la suma de les bases liquidable general i de l'estalvi, fossin igual o inferior a 12.450 €, per considerar que excedeix els límits que per a l'exercici autonòmic d'aquesta competència normativa li atribueix l'article 46 de la Llei 22/2009.
Per tant, en 2021 no és aplicable el citat mínim autonòmic.

10. El càlcul de l'impost: determinació de les quotes íntegres

Gravamen de la base liquidable general
*Estatal
S’ha modificat l'escala general del gravamen de la base liquidable general de la llei de l'IRPF per introduir un nou tram a partir dels 300.000 € amb un tipus de gravamen aplicable del 24,50%.
Gravamen de la base liquidable de l'estalvi
S’ha introduït, tant a l'escala estatal com a l'autonòmica, un nou tram a partir de 200.000 € amb un tipus de gravamen aplicable del 13%.
Gravamen aplicable els contribuents de l'IRPF residents a l'estranger
S’introdueix un nou tram a partir de 200.000 € amb un tipus de gravamen aplicable del 26%.
Règim fiscal especial sobre els treballadors dels passats a territori espanyol
S’eleva el tipus aplicable del 45 al 40 7% en la part de la base liquidable que superi els 600.000 € i, en el cas de la renda que es refereix l'article 25.1.f) del text refós de la llei de l'Impost sobre la Renda dels No Residents, introdueix un nou tram a partir de 200.000 € un tipus de gravamen aplicable del 26%.

11. Deduccions de la quota íntegra

Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació directa
1.- Règim general i règims especials per deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l'Impost sobre Societats
* Programes de suport a esdeveniments d'excepcional interès públic. S'inclouen noves deduccions en l'àmbit empresarial vinculades a esdeveniments d'excepcional d'interès públic.
* Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l'Impost sobre Societats.
Es modifiquen les deduccions de l'article 36 de la LIS per incloure les següents novetats:
a. En general:
Es permet, des de l'1 de gener del 2021, aplicar-se a les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyoles (article 36.1 de la Lis) i per producció determinats espectacles en viu d'arts escèniques i musicals (article 36.3 de la LIS), a més dels contribuents que realitzen les produccions (productores), els contribuents, empresaris o professionals que participin en el finançament d'aquestes (inversors), quan aquests últims aportin quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altra naturalesa respecte dels resultats d'aquest, la propietat del qual haurà de ser en tot cas de la productora. Dites aportacions els podran dur a terme en qualsevol fase de la producció fins a l'obtenció del certificat de nacionalitat.

Perquè l'inversor pugui ser beneficiari d'aquesta reducció és necessari que subscrigui amb el productor un contracte de finançament i que ambdós comuniquin a l'Administració Tributària amb anterioritat a la finalització del període impositiu.

b. Límits conjunts
S’estableix que el límit incrementat del 50% que s'aplica a l'import de les deduccions previstes a l'article 35 (deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica) també es pugui aplicar a l'import de les de l'article 36 de la LIS (deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals).

c. Deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres a Espanya (article 36.2 de la Lis)
S’introdueixen els requisits que hauran de complir les productores que s'encarreguen de l'execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada per poder aplicar aquesta deducció.

2.- Règim especial de les inversions empresarials a Canàries
L'import de totes les deduccions a l'article 36 de la LIS no podrà ser superior al resultat d'incrementar en un 80% l'import màxim quan es tracti de produccions o despeses realitzades a Canàries.

A conseqüència de l'anterior:

*L'import de la deducció de l'article 36.1 de la LIS no podrà ser superior als 18 milions d'euros quan es tracti de produccions dutes a terme a Canàries.

*L'import de la deducció de l'article 36.2 de la LIS no podrà ser superior a 18 milions d'euros quan es tractin de despeses portades a cap a Canàries.

*L'import de l'adopció de l'article 36.3 de la LIS no podrà ser superior a 200.000 € per producció.

Deduccions per donatius i altres aportacions

*Entitats beneficiàries de mecenatge
S’introdueix, amb efectes des de l'1 de gener del 2021, una nova redacció a l'article 2 de la Llei 49/2002 que enumera les Entitats beneficiàries del mecenatge.

*Donatius, donacions i aportacions per activitats prioritàries de mecenatge.
S’estableix pel 2021 les que consideren activitats prioritàries de mecenatge i eleva en 5 punts percentuals els percentatges i límits de la deducció per donatius en relació amb aquestes activitats.

Deducció per obres millora de l'eficiència energètica de habitatges.

Com a novetat pel 2021 i amb efectes des del 6 d'octubre, es regulen les següents deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica de habitatges:

*Deducció per obres de millora que redueixen la demanda de calefacció i refrigeració.
*Deducció per obres de millora que redueixen el consum d'energia primària no renovable.
*Deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominantment residencial.

L'import aquestes deduccions recau sobre la quota íntegra estatal.


12. Regularització de situacions tributàries

Regularització mitjançant la presentació d'autoliquidació complementària: recàrrecs aplicables.
S’ha modificat el sistema de recàrrecs que fixava l'article 27.2 de la Llei General Tributària per la presentació de declaracions extemporània sense requeriment previ, establint un recàrrec de l'1% més un altre 1% addicional per cada mes complert de retard sense interessos de demora fins que hagi transcorregut el període de dotze mesos de retard.

A partir de l'endemà el transcurs dels dotze mesos esmentats, a més de l'aplicació d'un recàrrec del 15%, començarà el meritament dels interessos de demora.

No obstant això, no s'exigiran els recàrrecs si l'obligat regularitza, mitjançant la presentació d'una declaració o liquidació corresponent a altres períodes del mateix concepte impositiu, uns fets o circumstàncies idèntics els regularitzats per l'Administració, i concorren les circumstàncies previstes a l'apartat 2 de l'article 27 de la Llei 58/2003.

GRUP DE GESTIÓ FISCAL
Daniel Bergadà i Muñoz
Assessor Fiscal i Subinspector d’hisenda en excedència

Màrqueting de continguts

L'empresa del segle XXI es basa en les persones i les seves històries, inspiradores, compartibles i convicents.

Demana'ns el dossier "Veus d'empresa: màrqueting de continguts", t'explicarem totes les avantatges de donar a conèixer la teva empresa en aquest espai.

Contacta amb nosaltres

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!