Veus d'empresa

GRUP DE GESTIÓ FISCAL

Novetats i aplicació de la jurisprudència per la Campanya de la Renda 2023

Vilanova i la Geltrú | 18-04-2024 09:47

Oficines de Grup de Gestió Fiscal a Vilanova i la Geltrú. EIX

Oficines de Grup de Gestió Fiscal a Vilanova i la Geltrú. EIX

Arriba de nou la campanya de la renda 2023 amb algunes novetats i l’aplicació de varies sentències que han generat jurisprudència. Per cert, la campanya més llarga de la història, des del 3 d'abril a 01 de juliol.

Hi ha pocs canvis però convé tenir-los bé en compte, per exemple que, es manté en un topall de 22.000 euros els ingressos bruts anuals d'un sol pagador que eximeix a un contribuent de l'obligació de presentar declaració, i ara augmenta a 15.000 euros bruts anuals (abans 14.000 €) les rendes per les quals un contribuent amb més d'un pagador -sempre que del segon i següents pagadors siguin inferiors a 1.500 euros- el contribuent no tingui necessitat de declarar.

Autònoms Activitats (no Societaris)

Respecte els autònoms: estaran obligats a presentar la seva declaració independentment dels ingressos que hagin generat, tal com reflecteix el Reial decret llei 13/2022. Fins ara només havien de declarar IRPF els que obtinguessin més de 1.000 euros anuals, ara estar donat d'alta obligarà a presentar declaració IRPF (revisin si us plau les seves altes activitat).

A més, si l'autònom tributa per estimació directa simplificada (EDS) podrà afegir 2.000 euros a l'any com import màxim de deducció per despeses de difícil justificació aplicant ara el 7% (RN). També, podran deduir-se fins a 4.250 euros per plans de pensions.

En el cas dels contribuents en estimació objectiva (EO), creix fins al 10 per cent la reducció aplicable sobre el rendiment net obtingut al 2023.
Augmenta la reducció que s'aplica als autònoms econòmicament dependents (TRADE): l'import reduït passa de 3.700 euros a 6.498 euros. El llindar de rendiment net que es pràctica per a calcular aquesta reducció augmenta de 14.450 euros a 19.747,5 euros, similar a la reducció general dels assalariats.

S'introdueixen diferents reduccions de la retenció sobre rendiments procedents de la propietat intel·lectual, amb límits i excepcions.

Mares amb fills a càrrec (menors 3 anys) : deducció per maternitat i llar d’infants

En l'impost sobre la renda 2023 la deducció per maternitat establerta per a les mares amb fills menors de 3 anys que realitzin una activitat per compte propi o aliè, s'obre ara a les mares que es trobin en situació de desocupació d'acord amb el següent, i a causa de la jurisprudència efectuada l'any passat (revisin els exercicis anteriors si són susceptibles de rectificació).

Increïblement sota la interpretació de la AEAT :“s'entén que continuen realitzant una activitat per compte propi o aliè” per la qual estan donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, les dones que, a partir d'1 de gener de 2020, haguessin passat a trobar-se en situació de desocupació a conseqüència d'haver quedat suspès el seu contracte de treball o de trobar-se en un període d'inactivitat productiva, en el cas de treballadores fixes-discontínues, també les treballadores per compte propi perceptores de la prestació per cessament d'activitat a conseqüència de la suspensió de l'activitat econòmica desenvolupada (PECATA), com veieu “embolica que fa fort”.

L'ampliació entre 2020 i 2023 de les mares beneficiades també aconsegueix als 1.000 euros addicionals per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llar d’infants o centres d'educació infantil autoritzats (que abans no eren susceptibles d'aplicar).

Respecte a aquesta deducció addicional (llar d’infants), destacar que el Tribunal Suprem en la seva sentència Nº7/2024 (recurs de cassació 2779/2022) ha rebutjat el criteri de l'Administració tributària, que denegava la deducció en el cas de despeses en llar d’infants sense autorització com a centre educatiu infantil. Ara, fins i tot amb efecte retroactiu, la deducció addicional podrà aplicar-se per les despeses de custòdia en llar d’infants, sempre que les mateixes estiguin autoritzades per a la custòdia de menors (veurem que entén la AEAT, ens dirigim clarament a un conflicte), sense que sigui necessari que disposin d'una autorització com a centre educatiu infantil.

Deducció inversió vehicles elèctrics i instal·lació punts de recàrrega

Aquells contribuents que hagin matriculat un vehicle elèctric en 2023  podran deduir-se el 15% del valor de compra, incloses despeses i impostos i restant els imports de subvencions que hagin pogut percebre per la compra. Amb una base màxima de 20.000 euros.
Quant a la deducció per instal·lació de sistemes de recàrregues la deducció es practicarà en el període impositiu en el qual finalitzi la instal·lació, sent la base màxima de deducció de 4.000 euros, descomptades naturalment les ajudes públiques.

Inversors en participacions i accionis societats nova creació

Els qui inverteixin en empreses de nova o recent creació es podran deduir de la quota de l'impost el 50% de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d'accions o participacions, amb una base màxima de deducció de 100.000 euros anuals.

Pagaran més els estalviadors i les plusvàlues

En 2023 s'ha elevat fins al 27% la tributació de les rendes del capital superiors a 200.000 euros. Al mateix temps, les plusvàlues superiors a 300.000 euros pugen fins al 28%, dos punts més.

Plans de pensions

Respecte a les reduccions en la base imposable de l'impost, destacar que per a 2023 es manté en 1.500 euros l'aportació màxima als plans de pensions individuals.

No obstant això, aquest límit ara pot incrementar-se en 8.500 euros, quan l'augment provingui de contribucions empresarials a l'instrument de previsió social o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a uns límits basats en la contribució empresarial, que serà diferent en cas de plans sectorials o plans de pensions d'ocupació simplificats.

Deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges

Informar que les deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges es van estendre fins a 31 de desembre de 2024.

Recordem breument les condicions de cadascuna d'aquestes deduccions:

1. Un 20% sobre un màxim de 5.000 € per habitatge i any, per a obres que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració en un 7% (amb certificat tècnic).

2. Un 40% un màxim de 7.500 euros per habitatge i any, per a obres que redueixin el consum d'energia primària no renovable en un 30% o millorin la qualificació energètica de l'habitatge a “A” o “B” (amb certificat tècnic).
En ambos casos, les obres hauran de realitzar-se en l'habitatge habitual o en una altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge permanent o amb expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l'habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2025

3. I, finalment, un 60% sobre un màxim de 5.000 euros per habitatge i any (amb un màxim de 15.000 euros), per a obres de rehabilitació energètica d'habitatges situats en edificis d'ús predominant residencial (amb certificat tècnic).

Ajust als pensionistes Mutualitats DT-2

Podran presentar un formulari a través d'internet a partir del 20 de març 2024, aquestes fan referència a la possibilitat de reduir la quantitat a incloure com a rendiment del treball en la declaració de la renda de cada exercici quan es percebin pensions de jubilació o invalidesa per aquells mutualistes les aportacions dels quals no van poder ser en el seu moment objecte de reducció o minoració en la base imposable.

Reinversió habitatge habitual en casos de separació o divorci

La STS 553/2023 ha modificat el criteri jurisprudencial (que anteriorment era una aberració) pel qual el cònjuge que estava privat de l'ús habitatge familiar per sentència judicial ara podrà aplicar l'exempció per reinversió d'habitatge habitual, fins i tot havent superat el termini dels 2 anys.

Per acabar, revisin les seves dades, mirin si tenen obligació, o no, de la presentació de la seva declaració, i sobretot intenti confeccionar amb paciència tots els seus rendiments i deduccions, tenim infinitat de casos en el nostre despatx per manca de presentació (que no és el mateix obligació a pagar), o per la presentació amb dades incorrectes e inexactes que finalment acaben en procediments sancionadors. En cas de dubtes facin totes les consultes que siguin necessàries pel tots els mitjans oberts a l’AEAT o per un professional que els hi pugui aconsellar.

Màrqueting de continguts

L'empresa del segle XXI es basa en les persones i les seves històries, inspiradores, compartibles i convicents.

Demana'ns el dossier "Veus d'empresa: màrqueting de continguts", t'explicarem totes les avantatges de donar a conèixer la teva empresa en aquest espai.

Contacta amb nosaltres

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!