Veus d'empresa

FRAU FISCAL

Noves mesures de llei contra el frau fiscal 11/2021

Vilanova i la Geltrú | 14-09-2021 18:51

Miquel À. Gargallo

Miquel À. Gargallo

Ja s'han aprovat les noves mesures de control del frau fiscal que afectaran autònoms i empreses i, la majoria d'elles, en vigor des del passat diumenge 11 de juliol, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat sobre la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Ara, la llei ja està definitivament en vigor, i gairebé totes les mesures d'aquesta norma que afecten empreses i autònoms també estan en marxa. Entre els principals canvis fiscals que afectarien el col·lectiu es troben la limitació del pagament en efectiu entre professionals de 2.500 a 1.000 euros; la reducció de recàrrecs per presentació de declaracions fora de termini, o la reducció de l'import de les penalitzacions per abonament puntual.

El nou límit de 1.000 euros per al pagament en efectiu entre professionals està vigent des  de l’11 de juliol, i els autònoms que el superin ja s'enfronten a sancions del 25% en funció de l'import abonat en metàl·lic en transaccions amb altres empresaris d'un import igual o superior a 1.000 euros.

[Apunt :Recordeu també que la factura simplificada (sense NIF) ja té un límit de 400 € (IVA inclòs)]

Pel que fa a la reducció dels recàrrecs per presentació de declaracions fora de termini i l'increment de les reduccions per abonament puntual, els autònoms no només podran beneficiar-se d'aquestes reduccions de sancions i multes, sinó que també podran aplicar en alguns casos els nous percentatges previstos per la Llei amb caràcter retroactiu.

La Llei també inclou la prohibició del 'software de doble caixa' que facilita en alguns negocis l'ocultació d'ingressos reals, i castigarà tant la comercialització com la mera possessió d'aquests programes informàtics en comerços. En aquest cas, la mesura entrarà en vigor d'aquí a tres mesos, és a dir, possiblement entrarà en vigor a partir del novembre d'aquest any, per la qual cosa caldrà canviar el TPV per fer-los efectius d'acord amb la nova llei.

Mesures contra el frau que ja afecten les empreses:

A partir d'aquest juliol, els autònoms ja no podran pagar en metàl·lic a altres autònoms quan l'import superi els 1.000 euros. Segons la llei, "l'ús de mitjans de pagament en metàl·lic en operacions econòmiques facilita enormement comportaments fraudulents en les seves diverses manifestacions".

Els autònoms ja no poden pagar més de 1.000 euros en metàl·lic a altres emprenedors

Això podria tenir un impacte, per exemple, en sectors com l'hostaleria, la construcció o el comerç, que ara estaran obligats a pagar totes les seves transaccions mitjançant transferències bancàries.

Així consta en l'article divuitè de la llei antifrau, que especifica literalment que "les transaccions, en què alguna de les parts implicades actua com a empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu equivalent en moneda estrangera, no es podran abonar en efectiu. No obstant això, l'import esmentat serà de 10.000 euros o el seu equivalent en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal fora d'Espanya i no actua com a empresari o professional."

Pel que fa a la multa per no respectar aquest límit, la sanció consistirà en una multa pecuniària proporcionada del 25 per cent de la base de la sanció prevista.".

Incrementar la reducció de les sancions :

Així mateix, el tretzè article de la nova llei, en el seu article 18, modifica la Llei General Tributària introduint diversos canvis en el règim de reduccions aplicables a les sancions tributàries.

Segons la normativa fiscal vigent, les infraccions es classifiquen en tres: lleus, greus i molt greus. En funció de la gravetat de l'incompliment, s'aplicaran sancions d'entre el 50% (en el cas dels menors) i del 150% (molt greus) sobre l'import de la infracció, a més de possibles recàrrecs.

No obstant això, l'Administració ja va oferir reduccions en les quantitats als autònoms, tant per pagar a temps com per pactar amb la multa i no apel·lar.

L'autònom que va assumir el fet que va provocar el procediment i va acceptar la proposta d'imposar ara una sanció:

  • Es mantindria el 30% de la sanció per compliment
  • Però la reducció sobre l'import ja reduït anteriorment s'elevaria del 25% al 40%, si la sanció s'abona dins del termini indicat.

D'altra banda, la llei també indica que aquestes reduccions podran aplicar-se amb caràcter retroactiu, és a dir, "a les sancions acordades amb anterioritat a la seva entrada en vigor, sempre que no hagin estat recorregudes i no hagin esdevingut definitives. A aquests efectes, l'Administració tributària competent rectificarà aquestes sancions", diu la norma.

Els recàrrecs per pagament d'impostos fora de termini es redueixen de forma voluntària:

Així mateix, la nova llei també modifica en el seu tretzè article apartat 3 el sistema de recàrrecs per  -demora- establint un sistema d'increment dels recàrrecs de l'1 per cent per cada mes complet de retard sense interessos de demora fins que transcorregut el termini de demora de dotze mesos.

Si la presentació de l'autoliquidació o declaració es realitza transcorreguts els 12 mesos següents a la finalització del termini establert per a la presentació, el recàrrec serà del 15% i s'exclouran les sancions que poguessin haver estat exigides. En aquests casos, els interessos de demora es cobraran pel període comès a partir de l'endemà a la finalització dels 12 mesos següents a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en què s'hagi presentat l'autoliquidació o declaració.

Cal recordar que, en aquest cas, els nous recàrrecs es poden aplicar amb caràcter retroactiu. En concret, segons la Llei, "serà aplicable als recàrrecs exigits amb anterioritat a la seva entrada en vigor, sempre que la seva aplicació sigui més favorable per al contribuent i el recàrrec no hagi esdevingut definitiu. La revisió dels recàrrecs no ferms i l'aplicació de la nova normativa seran duts a terme pels òrgans administratius i jurisdiccionals que estiguin a l'alçada de les reclamacions i recursos".

Noves mesures contra el programari de doble ús o doble caixa des de l'octubre :

Finalment, una altra de les mesures que afecten directament els autònoms i que, en aquest cas, trigarà un període de tres mesos a entrar en vigor, són les novetats en la lluita contra el programari de doble caixa. Sens dubte, entrarà en vigor al novembre.

Aquests programes informàtics han permès a algunes empreses realitzar una doble comptabilitat, ocultant la facturació real d'Hisenda i, en conseqüència, pagant impostos per un import inferior al que els correspon. El sistema fins i tot és capaç d'emetre bitllets de l'import íntegre de la compra sense que els ingressos es reflecteixin en els comptes oficials del negoci, de manera que el consumidor no percebrà que està pagant en "B".

Amb la nova llei, a partir del mes de novembre, s'establiran noves mesures per reduir aquest frau. L'Executiu vol reforçar les mesures de vigilància i sanció, aplicant-les tant a aquells que creen aquestes solucions digitals –programadors informàtics– com als que les utilitzen. Així, tots els sistemes informàtics utilitzats per a la comptabilitat d'empreses i empreses hauran de comptar amb una certificació del Ministeri d'Hisenda.

La gran novetat contemplada per la llei -a més del règim sancionador- en aquest sentit és la possibilitat d'emetre pròximament un nou certificat d'ús obligatori entre tots els autònoms / empreses i empreses per demostrar que el sistema utilitzat no registra vendes en B. "Queda per veure si s'haurà d'exhibir un certificat o si seran els fabricants d'aquests programes els que hauran d'aprovar-los davant l'Agència Tributària perquè disposi d'una llista del programari permès.

Transmissió immobles i Valor de Referencia (VR) :

Per últim, i amb més transcendència econòmica  de l’aplicació de la Llei 11/2021 a partir del gener del 2022 serà el referent a la transmissió dels immobles, i que creiem al nostre despatx que portarà una gran conflictivitat i litigiositat en la seva gestió. És la relativa al valor de referència (VR) com nou criteri de valoració immobiliària a l'efecte dels Impostos cedits a les CCAA; així mateix també afectarà a la clàusula anti-abús de la Llei del Mercat de Valors (actual article 314 TRLMV, antic article 108).

El nou valor de referència (VR), encara que es defineix com “el valor més probable pel qual podria vendre's un immoble lliure de càrregues entre parts independents”, ve a constituir un valor administratiu calculat ara pel Cadastre conforme a les tècniques de valoració cadastral com nexe i de la qual es formalitzarà la realitat immobiliària amb els informes elaborats per Cadastre sobre la base de les dades facilitades pels Notaris en les transaccions immobiliàries.

El VR serà el únic criteri de valor mínim, a l'efecte dels impostos abans citats i, en cas de discrepància amb aquest, no serà possible la seva impugnació directa, sinó que caldrà qüestionar-ho a través de la impugnació o rectificació de les liquidacions a les quals els sigui aplicable. Aquests recursos, si bé es plantejaran davant l'Administració Tributària que aplicació el VR, es resoldran per mitjà de l'informe preceptiu i vinculant de Cadastre.

El principal efecte, per tant, residirà en la substitució del valor real pel VR, havent de prendre's aquest últim com a base imposable mínima per la qual tributar en els impostos afectats. Això forçarà als contribuents a tenir en compte el valor de referència, abans fins i tot de pactar lliurement un preu en una transacció, la qual cosa, si bé pot ser raonable en transaccions lucratives o entre parts vinculades, no sembla en cap moment justificable en operacions entre parts totalment independents.I aquesta diferència com tributarà? Donació entre parts independents? .

Aquest sistema de determinació del VR és molt similar a l'actual sistema de valoració cadastral. Partint de la fixació d'uns mòduls i coeficients que el Cadastre ha de determinar a partir de les dades de transaccions facilitats per notaris i/o els registradors; es determinaran uns mòduls de valoració per a cada zona de valor i, finalment, s'individualitzarà per a cada immoble en funció de les seves característiques que figuren en la base de dades de Cadastre, aplicant (suposen), noves tècniques de valoració.

Encara que no s'ha desenvolupat reglamentàriament aquesta metodologia, s'incorpora una disposició transitòria que part de l'informe anual del mercat immobiliari que elabora Cadastre. L'avantatge és que cada any, abans del 30 d'octubre es publicaran els mòduls de valoració, que podran ser objecte d'impugnació per qualsevol contribuent i, en els 20 primers dies de desembre, es faran públics els VR per a cada immoble (podrem veure com s’incrementa la nostra riquesa).

No obstant això, la reforma generarà en aquest aspecte, sens dubte,  nous conflictes d'aplicació que ara es traslladaran a l'àmbit de Cadastre, i que la Generalitat, en aquest cas, perd totalment el control. Per tant, recomanem al nostre despatx fer donacions o transmissions d’immobles abans del 31/12 per evitar pel moment aquesta nova problemàtica.

Per finalitzar, en el que respecta a Catalunya, s’han acabat els pactes successoris, terme al qui estaven molt acostumats els despatxos. D’ara endavant aquests pactes passaran per caixa (i tributaran).  No sense polèmica, ja que la llei no ho contempla (un  període transitori) respecte els pactes  successoris efectuats abans de l’entrada en vigor de la llei.


Miquel A. Gargallo, economista i assessor fiscal a Grup de Gestió Fiscal
http://www.grupgestiofiscal.com/

 


Màrqueting de continguts

L'empresa del segle XXI es basa en les persones i les seves històries, inspiradores, compartibles i convicents.

Demana'ns el dossier "Veus d'empresa: màrqueting de continguts", t'explicarem totes les avantatges de donar a conèixer la teva empresa en aquest espai.

Contacta amb nosaltres

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!