Petonets pels puestus

El riudebitllenc Jordi Romeu Carol guanya el XXII Premi de narrativa Vila de l'Ametlla de mar

La novel•la “Petonets pels puestus o a la recerca de l'amor sincer” ha estat escollida per unanimitat del jurat i sortirà a la venda aquest proper Sant Jordi

Redacció Sant Pere de Riudebitlles 17-02-2014 22:46 Lectures 3423
EIX. Jordi Romeu

EIX. Jordi Romeu

El guan­ya­dor de la XIIa edi­ció del Premi de Na­rra­ti­va Vila de l'Ametlla de Mar ha estat Jordi Romeu de Sant Pere de Riu­de­bitlles, l'Alt Pe­ne­dès, amb l'obra Pe­to­nets pels pues­tos o a la re­cer­ca de l'amor sin­cer. Una obra cò­mi­ca que té un re­re­fons emo­cio­nal i és que se­gons l'autor al fi­na­lit­zar la novel·la t'ado­nes que el pro­ta­go­nis­ta "és un inú­til sen­ti­men­tal i, per tant, és in­ca­paç de com­pren­dre el per­què de la seva rup­tu­ra i les ne­ces­si­tats de la seva pa­re­lla".

Romeu, de 35 anys és Lli­cen­ciat en Cièn­cies de l'Ac­ti­vi­tat fí­si­ca i l'es­port, en Pu­bli­ci­tat i Re­la­cions pú­bli­ques, i bom­ber de pro­fes­sió, ha de­di­cat els úl­tims qua­tre anys a la crea­ció li­te­rà­ria i ara veu com es com­pleix el seu somni. La pu­bli­ca­ció de la seva novel·la. I és que el premi de na­rra­ti­va Vila de l'Ametlla de Mar està va­lo­rat en 3.?000 euros i la pu­bli­ca­ció del lli­bre a tra­vés de Cos­se­tà­nia. Aquest premi està des­ti­nat a la pro­mo­ció de les joves plo­mes que so­bren camí en el món de la li­te­ra­tu­ra.

"Quan vaig rebre la no­tí­cia no m'ho podia creu­re. Pen­ses que hi ha mol­tes obres i amb molt de ni­vell per­què es­co­llin la teva. Però així ha estat i m'han donat una ale­gria enor­me", su­bratlla l'autor.

Pe­to­nets pels pues­tos o a al re­cer­ca de l'amor sin­cer va ser la guan­ya­do­ra per una­ni­mi­tat d'entre les 27 obres pre­sen­ta­des i les da­rrers 16 se­lec­cio­na­des pel Jurat. Un Jurat for­mat per re­pre­sen­tants de la cul­tu­ra local i co­mar­cal i per guan­ya­dors dels premi d'an­te­riors edi­cions (Joan Re­bull, Marta Ma­grin­yà, Judit Huer­tas, Olga Gas, Manel Alar­cón i Dani Bo­que­ra com a Se­cre­ta­ri).

El premi es lliu­ra­rà, com en les da­rrers edi­cions, en el marc de la ce­le­bra­ció de Sant Jordi al Cas­tell.


"Fer l'indiano" o com fer una recreació històrica acrítica i comercial

Fran Moreno i Irene Estevez

Seria molt interessant, de cara a edicions futures, que unes jornades com aquestes incorporessin un bon cicle de conferències, però entre mojitos, vermuts i música cubana creiem que s'ha perdut aquesta gran oportunitat en aquesta edició

ENQUESTA WEB

Per continuar reduint la taxa de tabaquisme a Catalunya, que el 2017 va arribar al mínim històric del 24%, Salut Pública busca noves accions que es puguin realitzar tant en la via pública com en l'àmbit privat

Et sembla bé que es vulgui prohibir fumar dins del cotxe?


No