Petonets pels puestus

El riudebitllenc Jordi Romeu Carol guanya el XXII Premi de narrativa Vila de l'Ametlla de mar

La novel•la “Petonets pels puestus o a la recerca de l'amor sincer” ha estat escollida per unanimitat del jurat i sortirà a la venda aquest proper Sant Jordi

Redacció Sant Pere de Riudebitlles 17-02-2014 22:46 Lectures 4001
EIX. Jordi Romeu

EIX. Jordi Romeu

El guan­ya­dor de la XIIa edi­ció del Premi de Na­rra­ti­va Vila de l'Ametlla de Mar ha estat Jordi Romeu de Sant Pere de Riu­de­bitlles, l'Alt Pe­ne­dès, amb l'obra Pe­to­nets pels pues­tos o a la re­cer­ca de l'amor sin­cer. Una obra cò­mi­ca que té un re­re­fons emo­cio­nal i és que se­gons l'autor al fi­na­lit­zar la novel·la t'ado­nes que el pro­ta­go­nis­ta "és un inú­til sen­ti­men­tal i, per tant, és in­ca­paç de com­pren­dre el per­què de la seva rup­tu­ra i les ne­ces­si­tats de la seva pa­re­lla".

Romeu, de 35 anys és Lli­cen­ciat en Cièn­cies de l'Ac­ti­vi­tat fí­si­ca i l'es­port, en Pu­bli­ci­tat i Re­la­cions pú­bli­ques, i bom­ber de pro­fes­sió, ha de­di­cat els úl­tims qua­tre anys a la crea­ció li­te­rà­ria i ara veu com es com­pleix el seu somni. La pu­bli­ca­ció de la seva novel·la. I és que el premi de na­rra­ti­va Vila de l'Ametlla de Mar està va­lo­rat en 3.?000 euros i la pu­bli­ca­ció del lli­bre a tra­vés de Cos­se­tà­nia. Aquest premi està des­ti­nat a la pro­mo­ció de les joves plo­mes que so­bren camí en el món de la li­te­ra­tu­ra.

"Quan vaig rebre la no­tí­cia no m'ho podia creu­re. Pen­ses que hi ha mol­tes obres i amb molt de ni­vell per­què es­co­llin la teva. Però així ha estat i m'han donat una ale­gria enor­me", su­bratlla l'autor.

Pe­to­nets pels pues­tos o a al re­cer­ca de l'amor sin­cer va ser la guan­ya­do­ra per una­ni­mi­tat d'entre les 27 obres pre­sen­ta­des i les da­rrers 16 se­lec­cio­na­des pel Jurat. Un Jurat for­mat per re­pre­sen­tants de la cul­tu­ra local i co­mar­cal i per guan­ya­dors dels premi d'an­te­riors edi­cions (Joan Re­bull, Marta Ma­grin­yà, Judit Huer­tas, Olga Gas, Manel Alar­cón i Dani Bo­que­ra com a Se­cre­ta­ri).

El premi es lliu­ra­rà, com en les da­rrers edi­cions, en el marc de la ce­le­bra­ció de Sant Jordi al Cas­tell.


Castells

Temporada castellera: Tarragona no és el final

Sixte Moral

Al llarg d'aquesta temporada que ja estem acabant ja s'intuïa que la Vella de Valls havia assolit un moment dolç, extraordinari que ha coincidit amb una certa "crisi" dels verds vilafranquins que havien estat en els darrers anys els dominadors absoluts de les construccions castelleres

ENQUESTA WEB

Si no han d'estudiar, ni treballar, ni fer la neteja obligada, ni el temps acompanya per sortir al carrer, ni el "no fer res" és una opció, què t'agrada fer a casa quan tens una estona per a tu?

Quan tens temps lliure a casa, quina és l'activitat de lleure que prefereixes fer?

Llegir
Veure la TV
Cuinar
Fer manualitats
Escriure
Meditar
Jugar
Altres