FISCALITAT

Tinc criptomonedes, i ara què? com tributa això?

Daniel Bergadà Muñoz | Vilanova i la Geltrú | 29-03-2022

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, va establir una sèrie d'obligacions en matèria de criptomonedes entre les quals mencionem:

  1. L'obligació d'informar sobre saldos i titulars de les criptomonedes, així com sobre tota mena d'operacions que s'hagin realitzat amb aquestes.
  2. Els exchange ubicats a Espanya, hauran de comunicar els domicilis, les identificacions fiscals, els moviments, el preu i les dates de les operacions.
  3. Existeix també l'obligació d'informar sobre les monedes digitals de les quals el contribuent en sigui titular i estiguin a l'estranger, mitjançant el model 720.

Ens trobem que moltes persones, arran de la pandèmia han fet petites o grans inversions en criptomonedes i ara es troben que amb l'entrada en vigor d'aquesta llei han d'atendre una sèrie d'obligacions fiscals.

En aquest article enfocarem les criptomonedes des d'un punt de vista exclusivament fiscal i deixarem de banda els aspectes financers. És a dir, quines són les implicacions fiscals que suposa tenir criptomonedes i totes les operacions relacionades amb aquest actiu.

Abans de qualificar fiscalment les operacions que es realitzen amb criptomonedes, creiem que és oportú aclarir una sèrie de conceptes que es mouen en el món de les criptomonedes per després passar a qualificar-les una a una.

Són operacions usuals que genera un fet imposable que constitueixen una alteració patrimonial o una font de renda. Definim-les, aquestes són:

Permuta: és el canvi d'una criptomoneda per una altra.
Compra: adquisició de criptomonedes amb diners fiduciaris o el que se'n diu fiat money.
Venda: transmissió de criptomonedes a canvi de diners fiduciaris o el que se'n diu fiat money.
Mineria: activitat de generació de nous blocs per la xarxa blockhain.
Staking: Manteniment de criptomonedes en wallets, vaults, etc., bloquejats per obtenir a canvi un determinat rendiment.
AirDrop: repartiment gratuït de tokens.
Forks: bifurcacions de codi que normalment creen un nou projecte i amb ell una criptomoneda intrínseca nova.
Lending: préstec de criptomonedes a un tercer i obtenció del principal juntament amb els interessos al venciment del termini d'aquest.
Yield Farming: semblant a l'staking, però aquí l'usuari proveeix de liquiditat a diferents pools de mineria (espai de treball cooperatiu) utilitzant els seus tokens per aconseguir un rendiment a canvi.
Trading: operativa especulativa, generant rendibilitat a curt termini.

Ara passarem a qualificar, des d'un punt de vista tributari, totes aquestes operacions que hem esmentat. Però ja ara podeu endevinar que haurem de tenir molt present el concepte de permutes. Per exemple, si jo compro un bitcoin per 100 euros i el divideixo en quatre parts, cadascuna té un valor de 25 €. Si amb una d'aquesta quarta part de bitcoin, adquireixo una altra criptomoneda, com per exemple, ethereum, que té un valor de mercat de 100 euros, he assolit un guany patrimonial de 75 euros, és a dir, el valor de mercat de la criptomoneda que he adquirit menys el cost d'adquisició d'aquest quart de bitcoin. Aquest guany patrimonial tributarà dins de la Base de l'Estalvi de l'IRPF.

Amb aquest preàmbul, passem a qualificar cadascuna d'aquestes operacions des d'un punt de vista tributari. Així doncs:

Permuta: generarà un guany o una pèrdua patrimonial i anirà a la base de l'estalvi.
Compra: generarà un guany o una pèrdua patrimonial i anirà a la base de l'estalvi.
Venda: generarà un guany o una pèrdua patrimonial i anirà a la base de l'estalvi.
Mineria: es considera activitat econòmica i, per tant, els rendiments s'incorporen a la base general, d'acord amb el criteri establert per la Direcció General de Tributs a la Consulta Vinculant CV3625-16.
Staking: es considera rendiment del capital mobiliari i, per tant, anirà a la base general.
AirDrops: es qualifica de guany o pèrdua patrimonial i anirà a la base de l'estalvi, en el moment en què es venguin.
Forks: es qualifica de guany o pèrdua patrimonial i anirà a la base de l'estalvi.
Lending: té la consideració de rendiments del capital mobiliari i anirà a la base general.
Yield Farming: també són rendiments del capital mobiliari i, per tant, anirà a la base general.
Trading: es qualificaran, guany o pèrdua patrimonial i aniran a la base de l'estalvi.

Arribat aquí, cal fer una menció especial al que s'anomenen com a NFTS, acrònim en anglès de Non Fungible Tokens, que han tingut un moment d'eclosió important sobretot en el món de l'art durant l'exercici 2021. Doncs bé, si ets l'autor i professional, la venda d'aquests NFTS es qualificarà de activitat econòmica. Per altra banda, si ets particular o no professional, la venda d'aquests NFTS es considera alteració patrimonial generant un guany o una pèrdua de primordial.

La venda de NFTS tributarà per IVA si el comprador és un empresari, en cas contrari tributarà per ITP.

Com actius que són també estaran subjectes a l'Impost de Patrimoni i, si s'escau, a l'Impost de Successions i Donacions.

Hem d'esmentar altres operacions usuals que generen un fet imposable que constitueixen alteració patrimonial o una font de renda. Així, per exemple:

Compra de béns o de serveis: generen alteració patrimonial, que suposarà guanys o pèrdues, per declarar en l'IRPF, per la diferència entre el valor d'adquisició de les criptomonedes i el valor de mercat del bé o servei adquirit.
Massa patrimonial: totes les criptomonedes, com qualsevol altre bé, dret, deute i obligació, han de sumar-se a la massa patrimonial, tenint en compte quin és el seu valor al 31 de desembre de cada any.
Compensació de pèrdues patrimonials: si es produeixen pèrdues patrimonials, en operacions amb criptomonedes, es podrà compensar amb altres guanys de qualsevol classe, obtinguts durant l'any i fins al límit del 25% dels rendiments del capital mobiliari obtinguts. Si no es poden compensar en l'exercici, es podrà realitzar aquesta acció durant els propers quatre exercicis.
Pèrdues de criptomonedes: Una altra qüestió important és ¿què passa si hackegen a la plataforma on jo tinc les criptomonedes i, per exemple, ens retornen el 40%? Doncs que la resta de fons no recuperables o declarats incobrables, es declararan com a pèrdues a la base general, sempre que quedi prou acreditada dita pèrdua per qualsevol mitjà generalment acceptat en dret com a prova.
Valors homogenis: importantíssim, sobretot per aquelles persones que hagin estat comprant i venent criptomonedes, i és el següent, cal recordar que d'acord amb l'article 33.5 de la Llei 35/2006 i l'article 8 del Real decret 439/2007, segons els quals no computen com a pèrdues patrimonials les següents alteracions, entre elles, les que siguin causades per la transmissió de valors homogenis que tornin a ser adquirits, en el cas de determinades accions dintre del període de dos mesos si aquestes cotitzen a mercats secundaris oficials; i si es tracta de qualsevol altre element, i això inclou per descomptat les criptomonedes, si ha tingut lloc en el termini d'un any.

Ara bé, una altra qüestió important és: ¿quins són els impostos indirectes que afecten les criptomonedes?

Doncs bé, l'obtenció de criptomonedes en el mercat primari mitjançant el procés de mineria, com ja hem comentat, es consideren com a operacions de serveis o serveis de minat que no es troben subjectes a IVA, d'acord amb la consulta vinculant CV3625-16.

Pel que fa a les operacions d'intercanvi de criptomonedes per divises, és a dir, bitcoins per euros, són operacions que estan subjectes a IVA, però exemptes, tal com estableixen les consultes vinculants CV1029-15 i CV2846-15.

Pel que fa a l'obtenció de criptomonedes quan el que transmet actua a títol particular: són operacions subjectes i no exemptes a l'Impost de Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats.

La subjecció a l'IAE per la tinència i operativa en criptomonedes: quan l'activitat es realitzi en territori espanyol, suposi l'ordenació per mitjans propis de producció i/o recursos humans amb el fi determinat de la intervenció en la producció o distribució de béns i serveis per compte propi, estarà subjecte a l'esmentat impost.

Una altra qüestió és si s'aporten criptomonedes al capital d'una societat, és a dir, aportacions no dineràries, doncs bé aquest possibilitat s'admet. L'aportació al capital d'una societat de criptomonedes està subjecta als requisits de les aportacions no dineràries que són els següents: descripció de l'element aportat, acreditació de la propietat de l'aportant, transmissió a la societat i quantificació de l'aportació.

Finalment, recordar obligacions formals com la de presentar dins el termini i en la forma escaient el model 720 quan el valor de les inversions en criptomonedes a dia 31 de desembre en el seu conjunt global superin els 50.000 €.

Des de el nostre despatx desitgem que aquestes aclariments hagin estat del vostre interès i no dubteu en consultar-nos qualsevol aclariment respecte a criptomonedes, tant des de el punt de vista tributari, tema abordat en aquest article, com des de el punt de vista financer, que hem exclòs expressament d'aquest article donat la seva extensió i particularitat.

Daniel Bergadà Muñoz
Assessor en GRUP DE GESTIÓ FISCAL
Subinspector d'Hisenda en excedència

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!