Nota de premsa

Crida per a la creació de la plataforma catalana per un futur lliure de nuclears

la tecnologia nuclear continua essent no competitiva, insegura i no necessària

VD 16-05-2004 12:24 Lectures 342

Arxivat a:

Avui la tecnologia nuclear continua essent no competitiva, insegura i no necessària. Avui, si diferència hi ha amb el que el GCTPFNN manifestava a les conclusions de la I Conferència Catalana per un Futur Sense Nuclears –28 de febrer de 1987- (les centrals nuclears no són econòmicament rendibles i generen l'electricitat més cara mai produïda, les centrals nuclears no són segures i són intrínsecament perilloses , les centrals nuclears no són necessàries), és que la tecnologia nuclear ha demostrat abastament allò que a finals dels any 80 ja es començava a posar en evidència.

Si be quan es va decidir construir centrals nuclears a Catalunya i a l’Estat Espanyol, mai es va demanar l’opinió de la ciutadania, ara que a Catalunya tenim un nou govern democràtic i en el seu programa de govern es diu que hi haurà un ‘programa de tancament de les centrals nuclears’, el GCTPFNN s’adreça a la societat civil catalana per constituir la Plataforma Catalana per un Futur Lliure de Nuclears - PCatFutLliNuk’s, i contribuir democràticament a aquest canvi essencial en la política energètica.

Un canvi en la forma com s’ha configurat fins ara el sistema energètic vigent a Catalunya, doncs mantenir les nuclears vol dir perpetuar un sistema energètic centralitzat (poques unitats de generació i extensions enormes de xarxes de transport a molt alta tensió), ineficient (les centrals tèrmiques nuclears només transformen en electricitat un 33% de l’energia generada en el procés de fissió), perillós (recordem l’accident a la C.N.Vandellòs I), dependent (de les importacions de combustible nuclear), vulnerable (apagades generalitzades, blanc de possibles atemptats), brut (per cada kWh generat amb un reactor nuclear, aquest aboca a l’aire i a l’aigua una quantitat de radioactivitat equivalent a 9.500 Becquerels –1 Bq és una desintegració per segon-, i produeix 3’6 mgr de residus radioactius, que contenen 28’5 micrograms de Plutoni –l’element bàsic per a l’armament atòmic. A més, per fabricar el combustible necessari per mantenir la fissió nuclear s’han hagut d’extreure 33 gr. de mineral d’Urani, en les fàbriques de concentració del mineral s’han hagut de generar 94 gr de residus radioactius i en les fàbriques d’enriquiment s’hauran produït 20 mgr d’Urani esgotat –disponible per al seu ús en armament convencional) i gens democràtic (la tecnologia nuclear és una tecnologia que, per les seves mateixes característiques, no permet la democratització del sistema energètic).

Un canvi en la forma com s’ha configurat fins ara el sistema energètic vigent a Catalunya, doncs mantenir les nuclears vol dir hipotecar el futur de les energies renovables, com ha estat hipotecat fins avui a causa, precisament pel domini nuclear en l’estructura energètica i elèctrica de Catalunya, quan les energies renovables són unes energies lliures que permeten la democratització dels sistemes energètics i l’exercici de la democràcia energètica que fins ara s’ha negat a la ciutadania catalana.

Per això proposem al nou govern de la Generalitat que es comprometi a fer públics (d’acord amb el Dret a la Informació Ambiental, reconegut en la legislació Europea) en un termini de tres mesos, tot un seguit de dades que sempre s’han mantingut ocultes per a la població de Catalunya i que es poden sintetitzar en les següents:
- els costos econòmics reals que ha comportat la nuclearització de Catalunya,
- com es va finançar la construcció del parc de generació nuclear existent a Catalunya,
- els noms de les persones, les empreses i els bancs que s’han beneficiat de la nuclearització,
- el cost real actual del kWh generat amb cadascuna de les centrals nuclears existents a Catalunya,
- la quantitat i la composició dels abocaments a l’aire i a l’aigua de productes radioactius, en funcionament normal de les nuclears,
- la quantitat, la composició i l’indret on es guarden els residus radioactius generats en funcionament normal de les centrals nuclears,
- la quantitat de combustible gastat que s’extreu del nucli dels reactors cada any, la seva composició i l’indret on es guarda,
- la quantitat de Plutoni que conté el combustible gastat que s’extreu dels reactors cada any,
- la quantitat d’Urani empobrit que en resulta del procés d’enriquiment de l’Urani, procés necessari per obtenir l’Urani enriquit amb el qual es fabrica el combustible que alimenta cada any els reactors en funcionament a Catalunya,
- la quantitat d’Urani enriquit necessari per fabricar el combustible que alimenta cada any el parc de reactors que funcionen a Catalunya,
- la quantitat de pastís groc (U3O8) necessari per fabricar el combustible que alimenta anualment els reactors que funcionen a Catalunya,
- la quantitat de residus (estèrils de la mineria de l’Urani) sòlids i líquids que es generen en les fàbriques de concentrats de mineral d’Urani per obtenir la quantitat de pastís groc (U3O8) necessari per fabricar el combustible que alimenta anualment els reactors que funcionen a Catalunya,
- la quantitat de mineral d’Urani que s’ha hagut d’extreure de les mines d’Urani per obtenir el pastis groc (U3O8) necessari per fabricar el combustible que alimenta anualment els reactors que funcionen a Catalunya.

La PCatFutLliNuk’s realitzarà aquesta petició d’informació al nou Govern de la Generalitat, acollint-se al Dret dels ciutadans i ciutadanes europeus a la informació ambiental, reconegut per la Unió Europea.

La PCatFutLliNuk’s també proposarà al govern de la Generalitat que es comprometi a crear, en un termini de tres mesos una Comissió d’Informació Electro-Nuclear (ComInfoElecNuk).

La Comissió d’Informació Electro-Nuclear hauria d’estar formada per representants de la Presidència de la Generalitat, del Departaments d’Indústria i Treball, de Medi Ambient i Habitatge, de Sanitat, científics i tècnics independents (no vinculats a les empreses electro-nuclears), representants d’associacions crítiques amb l’energia nuclear, representants del Consejo de Seguridad Nuclear. Aquesta comissió hauria d’existir mentre es mantinguin en funcionament les centrals nuclears a Catalunya i hauria d’informar ben clarament, i amb tota mena de detalls, a la població del país sobre totes les qüestions clau referents al funcionament de les centrals nuclears i a les quals la ciutadania té el Dret a saber i a ser-ne informada.

La PcatFutLliNuk’s també proposarà al govern de la Generalitat que es comprometi a crear, en un termini de sis mesos una Comissió Negociadora del Tancament definitiu de les Nuclears (ComNegTancNuk’s).

La Comissió Negociadora del Tancament definitiu de les Nuclears hauria d’estar formada per representants del govern de la Generalitat, representants de les empreses elèctriques que tenen la propietat sobre els reactors nuclears en funcionament a Catalunya, representants dels bancs que han participat en el finançament de la construcció i el funcionament de les nuclears, representants de la societat civil catalana, representants de la Plataforma Catalana per un Futur Lliure de Nuclears, . . . . Aquesta comissió ha de determinar un calendari de negociació per abordar el tancament definitiu de les centrals nuclears en funcionament a Catalunya.


El Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear s’adreça a totes les organitzacions de la societat civil catalana i les hi proposa la creació d’una Plataforma Catalana per un Futur Lliure de Nuclears - PCatFutLliNuk’s, per treballar coordinadament amb l’administració pública i les empreses afectades per fer realitat una Catalunya lliure de nuclears.

A Barcelona, el 26 d’abril del 2004, en el 18è aniversari de l’accident de Txernòbil.


Eleccions municipals

Temps de voreres aixecades

Miquel Casellas

Uns pressupostos aprovats o amb pròrroga són més que suficients per començar a aixecar voreres i fer petites grans obres principalment al mig de la ciutat perquè la gent vegi que aquell equip de govern que ha de passar la revalida al cap de poc es preocupa per la gent administrada

ENQUESTA WEB

El Departament de Salut està preparant una nova llei d'addiccions amb limitacions més àmplies contra el tabac davant un repunt del consum després d'uns anys de descens

Salut vol prohibir fumar a totes les terrasses. Què et sembla la mesura?

Molt bé
Malament