Pressupost municipal

Explicació del nostre vot en contra dels pressupostos

ERC-AM Canyelles 05-03-2019 22:41 Lectures 818

En el ple extraordinari del passat 26 de febrer, ERC-AM va votar contràriament als pressupostos  2019 presentats per l’equip de govern, doncs considerem que ens trobem  davant d’uns pressupostos amb la única voluntat de donar tràmit a un acte administratiu d'obligat compliment, que evidencien un equilibri forçat de xifres , per obtenir un resultat que permetin complir amb els objectius d’estabilitat.

En les 3 darreres liquidacions anuals, es palesa una desviació entre les previsions d’ingressos pressupostats, la despesa prevista i el que finalment es recapta i executa. Manquen solucions reals i efectives de contenció i reducció de la despesa, doncs la principal font de finançament són els impostos municipals i la participació en els tributs de l'estat. No hi ha per part de l’equip de Govern valentia ni propostes adreçades a procurar altres fonts d'ingressos públics que no siguin les pròpies aportacions de les ciutadanes i ciutadans de Canyelles. Per exemple, hi han taxes que graven als negocis amb ànim de lucre, que per decisió de l’equip de govern estan exempts de pagament, o negocis existents, coneguts i freqüentats que caldria regularitzar la seva situació, equiparant els deures de tributar a la resta de la ciutadania.

Dels 1.200.000 euros del capítol d'inversions, 985.550,05 euros són quotes urbanístiques de la 5a fase d’urbanització de Les Palmeres, pagades pels propietaris, mentre es preveu com inversió l’arranjament de dos carrers de la urbanització Vora Sitges, obra pròpia de l’actuació urbanística d’aquest àmbit. Àmbit que NO te el projecte de reparcel·lació aprovat i que l’equip  de govern, pretén portar-les a terme sense que hagi cap contraprestació econòmica en forma de quotes per part dels veïns i veïnes de Vora  Sitges, suportant les despeses de dites obres TOTHOM que  viu a Canyelles .

Considerem des d’ERC-AM que graven de manera injusta els recursos municipals i els interessos generals, a banda que es produeix un greuge comparatiu envers als que porten anys pagant les obres de la seva urbanització.

ERC-AM proposa a l’equip de govern, com exemple de bona gestió de la despesa i dels recursos del servei d’abastament d’aigua, veiem és mes gran el percentatge d’aigua injectada a  la xarxa (585.779 m3) que l’aigua facturada (218.446m3) produint-se un rendiment d’aquest servei públic per sota dels nivells desitjables, com conseqüència de la manca d’actuació davant d’un problema recorrent.

Persisteixen les places cobertes de manera temporal que han mancat dels procediments formals necessaris per garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, mantenint-se una situació en frau de llei que fa anys que dura i que a data d'avui no ha estat regularitzada.

La previsió d’endeutament s’incrementa fins als 3.400.000 euros, és a dir, quasi un 67%sobre els ingressos corrents. Cal dir que, mentre la  gran majoria d’ajuntaments estan reduint de manera considerable el seu deute, l’ajuntament de Canyelles presenta el volum de deute més elevat dels darrers 10 anys, segurament amb l’afany d’incrementar les despeses l’últim any de la legislatura, és a dir, amb un clar afany electoralista.

Tal com apunta l’informe d’Intervenció, l’execució d’aquets pressupost comportaria el trencament de la regla de la despesa, amb la conseqüència d’haver d’aprovar un informe econòmic financer.

Esquerra Republicana

Esquerra Republicana

Esquerra Republicana

Informació i opinió sobre la vida municipal

http://www.esquerra.cat/garraf

Ensenyament

Pam! El TDAH té una base genètica!

Jordi Larregola

Els alumnes amb TDAH necessiten un entorn regulat, amb límits. Els costarà seguir-los, es perdran sovint, però la seva absència els descontrola encara més

ENQUESTA WEB

El Penedès i Garraf en ple arriba a la segona fase del desconfinament. A les portes de l'estiu i amb un futur incert, segurament ja heu començat a fer plans per a les vostres vacances

Heu començat a fer plans per aquest estiu?


No