Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

Aprovació Inicial Modificació Puntual del POUM Polígon Industrial La Masia – Modificació de l’article 138 de la Normativa

El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en sessió de data 19 de novembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Sant Cugat Sesgarrigues – Modificació de l’article 138 de la Normativa, per a possibilitar la implantació d’indústries en règim de propietat horitzontal (nova clau 5b-1) i regular la zona indústria aïllada de gran dimensió (nova clau 5b-2). Es sotmet l'esmentat acord a informació pública mitjançant anunci en el BOP i en el DOGC, en un dels diaris de major circulació de la província, en l’e-tauler i en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament pel termini d'un mes, amb la finalitat que es puguin formular les reclamacions i observacions que es considerin oportunes.

03-12-2019 al 07-01-2020

Tipus de documents: Acord
Matèries: Urbanisme
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió