Anuncis Oficials. Ajuntament de Sant Pere de Ribes

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimarts, 19 de març de 2019

ASPR - Rendes - Absents repartiment notificació infructuosos segon semestre 2018

Havent intentat practicar la notificació objecte d'aquest anunci als interessats, en la forma que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense que hagi estat possible realitzar-la per causes no imputables a aquesta Administració, es cita als contribuents que a continuació es relacionen per tal que compareguin al departament de Rendes d'aquest Ajuntament (C. Major, número 110), a l'objecte de ser notificats en relació als acords presos per la Junta de Govern Local en sessions celebrades el segon semestre del 2018.

Exposició 15-03-2019 al 05-04-2019

ASPR- Estadística - Resolució baixa padró decret 243/2019

En compliment del Decret de l'Alcaldia 0243/2019 de data 27 de febrer de 2019, i segons el procediment que estableix l'article 72 del Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les persones més a baix relacionades, o als seus representants legals, la resolució d'un expedient de baixa del padró municipal d'habitants de Sant Pere de Ribes, per no cumplir les condicions de residència que estableix l'article 54 de l'esmenta't Reglament

Exposició 14-03-2019 al 28-03-2019

ASPR - Estadística - Resolució baixa padró decret 244/2019

En compliment del Decret de l'Alcaldia 0244/2019 de data 27 de febrer de 2019, i segons el procediment que estableix l'article 72 del Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les persones més a baix relacionades, o als seus representants legals, la resolució d'un expedient de baixa del padró municipal d'habitants de Sant Pere de Ribes, per no cumplir les condicions de residència que estableix l'article 54 de l'esmenta't Reglament

Exposició 14-03-2019 al 28-03-2019

ASPR - Estadística - Resolució baixa padró decret 241/2019

En compliment del Decret de l'Alcaldia 0241/2019 de data 27 de febrer de 2019, i segons el procediment que estableix l'article 72 del Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les persones més a baix relacionades, o als seus representants legals, la resolució d'un expedient de baixa del padró municipal d'habitants de Sant Pere de Ribes, per no cumplir les condicions de residència que estableix l'article 54 de l'esmenta't Reglament

Exposició 14-03-2019 al 28-03-2019

ASPR- Estadística - Resolució baixa padró decret 246/2019

En compliment del Decret de l'Alcaldia 0246/2019 de data 27 de febrer de 2019, i segons el procediment que estableix l'article 72 del Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les persones més a baix relacionades, o als seus representants legals, la resolució d'un expedient de baixa del padró municipal d'habitants de Sant Pere de Ribes, per no complir les condicions de residència que estableix l'article 54 de l'esmenta't Reglament.

Exposició 14-03-2019 al 28-03-2019

ASPR- Estadística - Resolució baixa padró decret 245/2019

En compliment del Decret de l'Alcaldia 0245/2019 de data 27 de febrer de 2019, i segons el procediment que estableix l'article 72 del Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les persones més a baix relacionades, o als seus representants legals, la resolució d'un expedient de baixa del padró municipal d'habitants de Sant Pere de Ribes, per no complir les condicions de residència que estableix l'article 54 de l'esmenta't Reglament.

Exposició 14-03-2019 al 28-03-2019

ASPR - OAC - Calendari 2019

Comunicació de l'acord de Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2018 de l'aprovació del Calendari de les Oficines d'Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament per l'any 2019 i per tant de l'horari del Registre General de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Exposició 07-12-2018 al 31-12-2019