Anuncis Oficials. Consell Comarcal del Garraf

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Diumenge, 17 de novembre de 2019

ANUNCI per rectificació error material

ÚNIC: Rectificar l’error material observat en l’acord de la Junta de Govern de 9 d’octubre de 2019, i publicar al BOPB, DOGC i e-tauler, tal com segueix: Al punt 1 de l’acord on diu: Aprovar inicialment el projecte executiu del mirador a la torre del Castell Vell d’Olivella redactat per GEOSILVA PROJECTES, S.L. amb un pressupost general de contracte d’ONZE MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (11.610,11 €) i DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (2.438,12 €) d’IVA. Ha de dir: Aprovar inicialment el projecte executiu del mirador a la torre del Castell Vell d’Olivella redactat per GEOSILVA PROJECTES, S.L. amb un pressupost general de contracte de VINT-I-VUIT MIL TRESCENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (28.346,15 €) i CINC MIL NOUCENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (5.952,69 €) d’IVA.

Exposició 02-11-2019 al 03-12-2019