Anuncis Oficials. Ajuntament de Sant Martí Sarroca

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dilluns, 25 de març de 2019

Es publica la resolució de la subvenció de llibres escolars 2018-2019

D'acord amb els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà formular recurs potestatiu de reposició, previ al contenciós administratiu, davant de la Junta de Govern Local d´aquest Ajuntament en el termini d'un mes, a comptar des del dia de la present publicació a l´etauler o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors també des del dia de la present publicació.

Exposició 29-01-2019 al 29-03-2019