Anuncis Oficials. Ajuntament de Cubelles

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 25 d'abril de 2019

EDICTE relatiu a l'aprovació del Protocol i Pla d'Actuació davant les agressions sexistes en espais d'oci a Cubelles

El Ple de l'Ajuntament reunit en sessió ordinària de data 19 de febrer de 2019 va adoptar l'acord d'aprovació del Protocol i Pla d'Actuació davant les agressions sexistes en espais d'oci a Cubelles, i publicar-ho mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Exposició 23-04-2019 al 05-06-2019

EDICTE relatiu a l'aprovació del Protocol i Pla d'Actuació davant les agressions sexistes en espais d'oci a Cubelles

El Ple de l'Ajuntament reunit en sessió ordinària de data 19 de febrer de 2019 va adoptar l'acord d'aprovació del Protocol i Pla d'Actuació davant les agressions sexistes en espais d'oci a Cubelles, i publicar-ho mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Exposició 23-04-2019 al 05-06-2019

Atorgament d'ocupació temporal per a la utilització comú especial del domini públic.

Vista la petició del WINDOW PUBLIC FUTURE, SL sol·licitant la implantació d'una pantalla led informativa a una porció 1 m² d'una parcel·la municipal ubicada a l'Av. Catalunya, s/núm. En virtut de que estableix l'article 96.4 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques i 33 de la Llei 39/2015, l'Ajuntament de Cubelles convida a qualsevol altra persona interessada a presentar sol·licituds per a aquesta ocupació temporal, durant un període de 30 dies a partir del dia següent a la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d'anuncis municipal.

Exposició 21-03-2019 al 02-05-2019