Anuncis Oficials. Ajuntament de Gelida

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimarts, 19 de març de 2019

Modificació de característiques de la concessió inscrita al Registre d'Aigües amb el número A-0001255

Us trameto, adjunt, l'anunci , perquè l'exposeu al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament durant el termini d¿un mes , d¿acord amb el que disposa l¿article 109.3 del Reglament del domini públic hidràulic. Transcorregut aquest termini, cal que retorneu l'anunci a aquesta Agència Catalana de l¿Aigua fent constar per escrit, que ha estat exposat en la forma indicada i si s'han presentat reclamacions. Juntament amb aquest anunci cal que trameteu les reclamacions presentades al registre d'entrada d'aquest Ajuntament. Us agraïm la vostra col·laboració

Exposició 08-03-2019 al 08-04-2019