Anuncis Oficials. Ajuntament de Montmaneu

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Diumenge, 25 d'agost de 2019

Delegar i encomanar la direcció i gestió dels serveis corresponents

Aquesta Alcaldia ha dictat en data 3 de juliol de 2019, la següent resolució que es transcriu a continuació: "Constituïda la Corporació Municipal el passat dia 15 de juny de 2019 i fent ús de les atribucions conferides per la legislació vigent en matèria de règim local i, molt concretament, de conformitat amb allò determinat a l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia de la gestió municipal. (...)

Exposició 17-07-2019 al 07-10-2019

Nomenament de Tinent d'Alcalde del municipi de Montmaneu

Mitjançant resolución d'aquesta Alcaldía de data 3 de juliol de 2019, ha estat nomenat Tinent d'Alcalde el Regidor següent: 1r Tinent d'Alcalde: Joan vilajoana Tardà La qual cosa es fa pública en complment del que disposa l'article 46.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals

Exposició 16-07-2019 al 07-10-2019