Anuncis Oficials. Ajuntament de Capellades

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimecres, 21 d'agost de 2019

Edicte 2019/52 sobre aprovació bases reguladores i convocatòria procés selectiu concurs-oposició lliure, de dues places d'agents de la Policia Local de l'escala d'adm. especial, subescala de serveis especials, grup de clas. C2, funcionaris de carrera.

BOPB Edicte 2019/52 sobre aprovació bases reguladores i convocatòria procés selectiu concurs-oposició lliure, de dues places d'agents de la Policia Local de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, grup de clas. C2, funcionaris de carrera.

Exposició 20-08-2019 al 20-08-2020

Edicte 2019/46 Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal núm. 21

Edicte 2019/46 Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats. -- Creació tarifa 33

Exposició 09-08-2019 al 25-09-2019

Edicte 2019/32 Bases i convocatòria tècnic/a recursos humans

Edicte 2019/32 sobre aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu per la provisió d'una plaça funcionari/a de carrera, tècnic/a en recursos humans, a temps parcial, grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l'ajuntament de capellades, escala d'administració especial

Exposició 23-05-2019 al 23-08-2019