Anuncis Oficials. Ajuntament de Capellades

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 12 de desembre de 2019

Edicte 2019/67 Edicte 2019/67 Convocatòria tècnic/a RRHH sobre llista definitiva relació de persones admeses/excloses, tribunal i dia i hora oposició.

Edicte 2019/67 sobre llista definitiva relació de persones admeses/excloses; convocatòria per concurs-oposició-lliure per a la provisió d'una plaça de funcionari/a de carrera tècnic/a en Recursos Humans, a temps parcial, grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Capellades, escala d’Administració Especial, tribunal, data i hora oposició

Exposició 21-10-2019 al 16-01-2020

Edicte 2019/64 aprovació definitiva modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 21

Edicte 2019/64 sobre aprovació definitiva modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. – creació tarifa 33

Exposició 18-10-2019 al 31-12-2019

Edicte 2019/52 sobre aprovació bases reguladores i convocatòria procés selectiu concurs-oposició lliure, de dues places d'agents de la Policia Local de l'escala d'adm. especial, subescala de serveis especials, grup de clas. C2, funcionaris de carrera.

BOPB Edicte 2019/52 sobre aprovació bases reguladores i convocatòria procés selectiu concurs-oposició lliure, de dues places d'agents de la Policia Local de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, grup de clas. C2, funcionaris de carrera.

Exposició 20-08-2019 al 20-08-2020