Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Pere de Ribes

ASPR - Rendes - Absents repartiment notificació infructuosos ASPR

Havent intentat practicar la notificació objecte d'aquest anunci als interessats, en la forma que preveu l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense que hagi estat possible realitzar-la per causes no imputables a aquesta Administració, es cita als contribuents que a continuació es relacionen per tal que compareguin

23-10-2019 al 14-11-2019

Tipus de documents: Edicte
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió