Anuncis Oficials

Consell Comarcal de l'Anoia

REGISTRE ACTIVITATS DE TRACTAMENT CONSELL COMARCAL ANOIA

Atès que el 25 de maig de 2018 entrà en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades). Atès que aquest Reglament determina en el seu article 30 que el responsable de tractament, com és el cas del Consell Comarcal de l’Anoia, ha de crear un registre d’activitats de tractament no hi constin les dades personals tractades per aquesta entitat. Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia va portar a terme la contractació d’un servei de consultoria per a l’adaptació d’aquesta entitat al Reglament General de Protecció de Dades, en el marc d’aquest projecte s’ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament que inclou tots els continguts indicats en l’esmentat Article 30 del Regl

10-09-2020 al 02-03-2021

Matèries: RESOLUCIONS