Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

Edicte d'elevació a Definitiva de l'aprovació del Registre municipal d’immobles desocupats de Sant Cugat Sesgarrigues

L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, aprovà en sessió ordinària del Ple celebrada el dia 21 de juliol de 2020 Crear el Registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues. De conformitat al que disposen els articles 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, fou sotmès a la preceptiva informació pública, a partir de l'edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 d’agost de 2020, en el tauler d’anuncis de la Corporació i a l’e-tauler de la Corporació del 28 de juliol de 2020 al 9 de setembre de 2020, ambdós inclosos, i al Portal de Transperència de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, i al no haver-se presentat cap al·legació o suggeriment en el temps preceptiu, l

22-09-2020 al 16-12-2020

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Ordenances i reglaments
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió