Anuncis Oficials. Ajuntament de Rubió

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimecres, 19 de juny de 2019

RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D'INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RUBIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

Havent-se reunit el tribunal el passat divendres 3 de maig de 2019, per a la celebració de les proves destinades a cobrir la plaça esmentada, seguidament es detalla la llista d'aprovats: ASPIRANTS PUNTUACIÓ Archela Torrens, Maria Àngels 31,50 Prió Alcaraz, Carlota 20,05 L'aspirant que ha obtingut la major puntuació, en el termini de vint dies naturals, haurà de presentar els documents originals acreditatius de les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria. L'aspirant que ha quedat en segon lloc, quedarà inclosa en la borsa municipal de treball durant els propers 2 anys, per a cobrir interinament places vacants, substitucions temporals o per treballs eventuals.

Exposició 06-05-2019 al 26-07-2019

BASES PER A LA CONTRACTACIO D'UN PEÓ DE JARDINERIA EN LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D'OCUPACIÓ LOCAL 2019

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria i la selecció d'un peó de jardineria per ocupar llocs de treball temporal. La convocatòria es realitza en el marc del "Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020" finançat per la Diputació de Barcelona dins el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

Exposició 02-04-2019 al 24-06-2019

Llistat admesos i nomenament Tribunal del concurs oposició lliure per a la provisió d'un lloc de treball de l'escala d'administració general, subescala auxiliar administrativa d'intervenció

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el procés de selecció per a proveir una plaça d'auxiliar administratiu/va d'intervenció d'Administració General vacant en la plantilla orgànica d'aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

Exposició 02-04-2019 al 24-06-2019

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT COM A FUNCIONARI DE CARRERA D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU D'INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RUBIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

El ple de l'ajuntament de Rubió, en sessió extraordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2019 ha aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, les Bases reguladores del procés selectiu per al nomenament com a funcionari de carrera d'una plaça d'auxiliar administratiu d'intervenció de l'Ajuntament de Rubió, mitjançant concurs oposició lliure, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest ajuntament, inclosa a l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2018. En aquest anunci trobareu també la instància per presentar-vos-hi.

Exposició 07-03-2019 al 01-07-2019