Anuncis Oficials. Ajuntament de Rubió

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimecres, 27 de març de 2019

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT COM A FUNCIONARI DE CARRERA D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU D'INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RUBIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

El ple de l'ajuntament de Rubió, en sessió extraordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2019 ha aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, les Bases reguladores del procés selectiu per al nomenament com a funcionari de carrera d'una plaça d'auxiliar administratiu d'intervenció de l'Ajuntament de Rubió, mitjançant concurs oposició lliure, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest ajuntament, inclosa a l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2018. En aquest anunci trobareu també la instància per presentar-vos-hi.

Exposició 07-03-2019 al 01-07-2019