Anuncis Oficials. Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimecres, 20 de març de 2019

Convocatòria Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019

La Junta de Govern Local, en sessió de 5 de febrer de 2019 va aprovar l'acord es transcriu a continuació: PRIMER.- APROVAR la convocatòria de Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019, el termini de presentació de la qual s'estableix a partir del següent dia al de la publicació de l'anunci de convocatòria a l'e-tauler municipal i fins el 30 de desembre de 2019. SEGON.- APROVAR L'AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA (...). TERCER.- PUBLICAR la present convocatòria i les bases reguladores específiques per a l'atorgament de Subvencions per a entitats i associacions per l'exercici 2019, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, al Tauler d'Edictes i a l'e-tauler de l'Ajuntament."

Exposició 06-02-2019 al 30-12-2019

Publicació de les Bases reguladores Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019

L'Ajuntament Ple, en sessió de 22 de gener de 2019 va aprovar les Bases que regulen l'atorgament de subvencions per concedir ajuts individuals per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO), així com la seva convocatòria. S'exposa al públic, durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes de la corporació i l'e-tauler.

Exposició 01-02-2019 al 30-12-2019

Publicació de les Bases reguladores de l'Atorgament de Subvencions a Associacions i/o Entitats 2019

L'Ajuntament Ple, en sessió de 22 de gener de 2019 va aprovar les Bases que regulen l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència, a associacions i/o entitats per a l'exercici 2019, així com la seva convocatòria. S'exposa al públic, durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes de la corporació i l'e-tauler.

Exposició 01-02-2019 al 31-12-2019

Publicació Bases i Obertura de presentació de sol·licituds d'un Procés Selectiu (Exp 1458 0001 2019)

La Junta de Govern Local de 22 de gener de 2019 va Aprovar les Bases reguladores per a la provisió interina d'un lloc de treball de funcionari/a de la sots-escala subalterna de l'escala d'administració general. El text íntegre de les bases de les proves selectives es publica en el BOP de Barcelona, en el tauler d'edictes i l'e-tauler de la pàgina web municipal. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP de Barcelona. Les bases, la convocatòria i tots els actes administratius que se'n derivin i de l'actuació de l'òrgan de selecció, podran ser impugnats pels/per les interessats/des en els casos i en la manera que estableix la Llei de règim jurídic i del procediment administratiu comú."

Exposició 29-01-2019 al 22-04-2019

Anunci d'Aprovació Definitiva de la Modificació de Crèdits 10/2018 del Pressupost

En la Sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues celebrada en data 20 de novembre de 2018 es va aprovar inicialment la modificació de crèdits del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018 núm. 10/2018. L'expedient de modificació de crèdits del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018 núm. 10/2018 de Crèdits extraordinaris i de Suplements de Crèdit a finançar mitjançant Romanent Líquid de Tresoreria, s'ha publicat al BOP del dia 17 de desembre de 2018 i a l'e-tauler entre els dies 5 de desembre de 2018 i 31 de desembre de 2018, i no s'hi ha presentat cap reclamació, ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públiques les aplicacions pressupostàries modificades

Exposició 23-01-2019 al 16-04-2019

Anunci d'Aprovació Definitiva de la Modificació de Crèdits 11/2018 del Pressupost

En la Sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues celebrada en data 20 de novembre de 2018 es va aprovar inicialment la modificació de crèdits del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018 núm. 11/2018. L'expedient de modificació de crèdits del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018 núm. 11/2018 de Crèdits extraordinaris i de Suplements de Crèdit a finançar mitjançant Romanent Líquid de Tresoreria, s'ha publicat al BOP del dia 17 de desembre de 2018 i a l'e-tauler entre els dies 5 de desembre de 2018 i 31 de desembre de 2018, i no s'hi ha presentat cap reclamació, ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públiques les aplicacions pressupostàries modificades

Exposició 23-01-2019 al 16-04-2019

Aprovació Definitiva del Pressupost Municipal 2019

Que el Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el 18 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta entitat per a l'exercici 2019. De l'esmentat acord se n'ha publicat anunci al BOP del dia 31 de desembre de 2018 i a l'e-tauler entre els dies 19 de desembre de 2018 i 15 de gener de 2019. Que contra l'acord adoptat, pel qual s'efectuà l'aprovació inicial del Pressupost General d'aquesta Entitat per a l'exercici de 2019, les bases d'execució i la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, no s'ha presentat cap reclamació, raó per la qual s'entén elevat a definitiu. A l'anunci es transcriu el Resum del Pressupost per capítols i la Plantilla de Personal de l'Ajuntament.

Exposició 23-01-2019 al 16-04-2019

Anunci d'Aprovació Definitiva de la Modificació de Crèdits 12/2018 del Pressupost

En la Sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues celebrada en data 18 de desembre de 2018 es va aprovar inicialment la modificació de crèdits del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018 núm. 12/2018. L'expedient de modificació de crèdits del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018 núm. 12/2018 de Suplements de Crèdit a finançar mitjançant Romanent Líquid de Tresoreria, s'ha publicat al BOP del dia 31 de desembre de 2018 i a l'e-tauler entre els dies 19 de desembre de 2018 i 11 de gener de 2019, i no s'hi ha presentat cap reclamació, ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públiques les aplicacions pressupostàries modificades

Exposició 23-01-2019 al 16-04-2019

Aprovació Definitiva del Projecte executiu d'ampliació d'edifici d'espais complementaris de la piscina municipal

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en sessió de data 30 d'octubre de 2018, va aprovar inicialment el Projecte executiu d'ampliació de l'edifici d'espais complementaris de la piscina municipal. L'acord d'aprovació inicial es va publicar en el BOPB de data 9 de novembre de 2018, en el DOGC 7747 de data 14 de novembre de 2018, al tauler d'Anuncis de l'Ajuantament i a l'e-tauler de la Corporació entre els dies 31 d'octubre de 2018 i 14 de desembre de 2018. Així mateix, el Projecte Executiu està publicat de manera íntegra a l'apartat d'Informació Oficial de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament. Transcorregut el termini d'exposició pública no s'ha presentat a l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues cap al·legació en contra del Projecte Executiu i queda aprovat definitivament sense la necessitat d'adoptar-se un nou acord.

Exposició 08-01-2019 al 01-04-2019