Anuncis Oficials. Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Diumenge, 16 de juny de 2019

Aprovació de la Llista Baremada de pre-inscripcions d'infants Admesos i Exclosos a la Llar d'Infants La Balena, curs 2019-2020

Un cop valorades les sol·licituds i contrastades amb les places disponibles a la Llar d'Infants La Balena s'aprova la Llista Baremada de pre-inscripcions d'infants Admesos i Exclosos a la Llar d'Infants La Balena, curs 2019-2020, per aula. Així mateix, s'obre el període per presentar reclamacions a les llistes baremades que comprendrà el període del 5 al 11 de juny de 2019. I s'adverteix a les famílies dels infants admesos que el dia 18 de juny de 2019 es publicaran les Llistes Definitives d'Infants Admesos i en Llista d'Espera pel Curs 2019-20 de la Llar d'Infants Municipal La Balena de Sant Cugat Sesgarrigues, i que el període per formalitzar la Matrícula pels infants admesos serà del 19 al 26 de juny de 2019.

Exposició 04-06-2019 al 18-06-2019

Publicació de l'acta del Tribunal qualificador la convocatòria de concurs oposició per la provisió d'un lloc de treball de Tècnic d'Administració General per exercir les funcions de comptabilitat i gestió econòmica, en règim de funcionari de carrera

Es fa pública l'acta del Tribunal Qualificador per a la convocatòria de concurs oposició per la provisió d'un lloc de treball de Tècnic d'Administració General per exercir les funcions de comptabilitat i gestió econòmica, en règim de funcionari de carrera Contra els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors, per tractar-se d'òrgans col·legiats dependents del President/a de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant d'aquest/a en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Exposició 29-05-2019 al 20-08-2019

Aprovació Definitiva de la Modificació de la Relació de llocs de Treball i de la Plantilla de l'Ajuntament

Per acord del Ple de la corporació de data 22 de gener de 2019, es va aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues i es va aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball. En no haver-se presentat cap tipus d'al·legació durant el termini establert dita aprovació ha esdevingut definitiva.

Exposició 27-05-2019 al 16-08-2019

Edicte d'elevació a Definitiva de l'Ordenança Municipal de Prevenció de la Prostitució

En la Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues celebrada el dia 19 de març de 2019, es va aprovar inicialment l'Ordenança Municipal de Prevenció de la Prostitució. L'acord d'aprovació Inicial fou sotmès a la preceptiva informació pública, a partir de l'edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 d'abril de 2019, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7847, de data 4 d'abril de 2019, en el tauler d'anuncis de la Corporació i a l'e-tauler de la Corporació del 25 de març de 2019 i el dia 10 de maig de 2019, ambdós inclosos, i al Portal de Transperència de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, i al no haver-se presentat cap al·legació o suggeriment en el temps preceptiu, l'acord inicial ha esdevingut definitiu.

Exposició 22-05-2019 al 13-08-2019

Aprovació Definitiva del Projecte executiu de reforma del fossar del teatre de la Sala del Cafè (Exp núm. 2398 0002 2019)

La Sra. Alcaldessa de Sant Cugat Sesgarrigues, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 55/2019 de 25 de març de 2019, va aprovar inicialment el Projecte executiu de reforma del fossar del teatre de la Sala del Cafè. L'acord d'aprovació inicial es va publicar en el BOPB de data 2 d'abril de 2019, en el DOGC núm. 7847 de data 4 d'abril de 2019, al tauler d'Anuncis de l'Ajuantament i a l'e-tauler de la Corporació entre els dies 25 de març de 2019 i 9 de maig de 2019 ambdos inclosos. Així mateix, el Projecte Executiu està publicat de manera íntegra a l'apartat d'Informació Oficial de la de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament. Transcorregut el termini d'exposició pública no s'ha presentat a l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues cap al·legació en contra del Projecte Executiu i queda aprovat definitivament sense la necessitat d'adoptar-se un nou acord.

Exposició 22-05-2019 al 13-08-2019

Publicació Relació provisional de persones admeses i excloses en el procediment de Provisió d'un lloc de treball de Tècnic d'Administració General per les funcions de comptabilitat i gestió econòmica en règim de funcionari de carrera

La Sra. Alcaldessa ha aprovat mitjançant Decret de l'Alcaldia la relació provisonal de persones admeses i excloses en el procediment de selecció de personal referenciat. Així mateix ha aprovat les persones que composaran el Tribunal de Selecció i la data en la qual es duran a terme les proves previstes en les Bases. Contra la present resolució els interessats podran presentar al·legacions, mitjançant sol·licitud adreçada a la presidenta de la corporació, en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del dia hàbil següent al de la seva publicació. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies següents a comptar des de la presentació de les mateixes. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

Exposició 10-05-2019 al 28-06-2019

Aprovació Definitiva del Projecte executiu d'un Skatepark a Sant Cugat Seagarrigues (Exp núm. 2388 0003 2019)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en sessió de data 5 de març de 2019, va aprovar inicialment el Projecte executiu d'un Skaterpark a Sant Cugat Sesgarrigues. L'acord d'aprovació inicial es va publicar en el bop de Barcelona de data 14 de març de 2019, en el dogc núm. 7833 de data 18 de març de 2019, al tauler d'Anuncis de l'Ajuantament i a l'e-tauler de la Corporació entre els dies 6 de març de 2019 i 17d'abril de 2019 ambdós inclosos. Així mateix, el Projecte Executiu està publicat de manera íntegra a l'apartat d'Informació Oficial de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament. Transcorregut el termini d'exposició pública no s'ha presentat a l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues cap al·legació en contra del Projecte Executiu i queda aprovat definitivament sense la necessitat d'adoptar-se un nou acord.

Exposició 03-05-2019 al 25-07-2019

Aprovació Definitiva de la "Memòria Valorada per a la desafectació d'una canonada de subministrament d'aigua a l'Av. Torrent del Pont"

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en sessió de 19 de febrer de 2019, va aprovar inicialment la Memòria Valorada per a la desafectació d'una canonada de subministrament d'aigua a l'Av. Torrent del Pont, amb un pressupost d'execució per contracte de 62.558,83 ¿ de PEC + 13.137,35 ¿ d'IVA al 21% = 75.596,18¿. L'acord d'aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de març de 2019, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu. Així mateix, la Memòria Valorada està publicada de manera íntegra a l'apartat d'Informació Oficial de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament. Transcorregut el termini d'exposició pública no s'ha presentat a l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues cap al·legació en contra de la Memòria Valorad i queda aprovada definitivament sense la necessitat d'adoptar-se un nou acord

Exposició 30-04-2019 al 22-07-2019

Publicació Bases i Obertura de presentació de sol·licituds en el procediment de Provisió d'un lloc de treball de Tècnic d'Administració General per les funcions de comptabilitat i gestió econòmica en règim de funcionari de carrera

La Junta de Govern Local de 2 d'abril de 2019 va Aprovar les Bases reguladores per a la Provisió d'un lloc de treball de Tècnic d'Administració General per les funcions de comptabilitat i gestió econòmica en règim de funcionari de carrera. El text íntegre de les bases de les proves selectives s'ha publicat en el BOP de Barcelona de data 9 d'abril de 2019, en el tauler d'edictes i l'e-tauler de la pàgina web municipal. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de l'extracte de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Les bases, la convocatòria i tots els actes administratius que se'n derivin i de l'actuació de l'òrgan de selecció, podran ser impugnats pels/per les interessats/des en els casos i en la manera que estableix la Llei de règim jurídic i del procediment administratiu comú.

Exposició 09-04-2019 al 01-07-2019

Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2019

La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de març de 2019, d'acord amb el Decret de l'Alcaldia núm. 72/2015 de 23 de juny de 2015 (BOP de 23 de juliol de 2015), en el qual es deleguen competències per l'aprovació d'aquest acord, va aprovar l'Oferta d'Ocupació Publica d'aquesta Corporació per l'exercici 2019. Es fa públic per a informació general. Les condicions del procés de selecció es fixaran quan es realitzi la convocatoria.

Exposició 25-03-2019 al 31-12-2019

Convocatòria Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019

La Junta de Govern Local, en sessió de 5 de febrer de 2019 va aprovar l'acord es transcriu a continuació: PRIMER.- APROVAR la convocatòria de Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019, el termini de presentació de la qual s'estableix a partir del següent dia al de la publicació de l'anunci de convocatòria a l'e-tauler municipal i fins el 30 de desembre de 2019. SEGON.- APROVAR L'AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA (...). TERCER.- PUBLICAR la present convocatòria i les bases reguladores específiques per a l'atorgament de Subvencions per a entitats i associacions per l'exercici 2019, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, al Tauler d'Edictes i a l'e-tauler de l'Ajuntament."

Exposició 06-02-2019 al 30-12-2019

Publicació de les Bases reguladores Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019

L'Ajuntament Ple, en sessió de 22 de gener de 2019 va aprovar les Bases que regulen l'atorgament de subvencions per concedir ajuts individuals per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO), així com la seva convocatòria. S'exposa al públic, durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes de la corporació i l'e-tauler.

Exposició 01-02-2019 al 30-12-2019

Publicació de les Bases reguladores de l'Atorgament de Subvencions a Associacions i/o Entitats 2019

L'Ajuntament Ple, en sessió de 22 de gener de 2019 va aprovar les Bases que regulen l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència, a associacions i/o entitats per a l'exercici 2019, així com la seva convocatòria. S'exposa al públic, durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes de la corporació i l'e-tauler.

Exposició 01-02-2019 al 31-12-2019