Anuncis Oficials. Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 12 de desembre de 2019

Aprovació Inicial Modificació Puntual del POUM Polígon Industrial La Masia – Modificació de l’article 138 de la Normativa

El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en sessió de data 19 de novembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Sant Cugat Sesgarrigues – Modificació de l’article 138 de la Normativa, per a possibilitar la implantació d’indústries en règim de propietat horitzontal (nova clau 5b-1) i regular la zona indústria aïllada de gran dimensió (nova clau 5b-2). Es sotmet l'esmentat acord a informació pública mitjançant anunci en el BOP i en el DOGC, en un dels diaris de major circulació de la província, en l’e-tauler i en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament pel termini d'un mes, amb la finalitat que es puguin formular les reclamacions i observacions que es considerin oportunes.

Exposició 03-12-2019 al 07-01-2020

Aprovació Provisional de la Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2020

En la sessió del Ple de l'Ajuntament de data 23 d'octubre de 2019 s'ha aprovat provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2020 i següents, i s'ha aprovat provisionalment per a l'exercici de 2020 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es detallen a l'anunci.

Exposició 24-10-2019 al 13-12-2019

Edicte d'Aprovació del Pla Econòmic Financer Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 2019-2020

Per acord del Ple de l’Ajuntament celebrat en sessió extraordinària de 23 d’octubre de 2019 es va aprovar el Pla Econòmic Financer pel període 2019 – 2020 derivat de l’aplicació de la L.O. 2/2012, d’estabilitat pressupostària i de l’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l’exercici 2018.

Exposició 24-10-2019 al 31-12-2020

Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2019

La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de març de 2019, d'acord amb el Decret de l'Alcaldia núm. 72/2015 de 23 de juny de 2015 (BOP de 23 de juliol de 2015), en el qual es deleguen competències per l'aprovació d'aquest acord, va aprovar l'Oferta d'Ocupació Publica d'aquesta Corporació per l'exercici 2019. Es fa públic per a informació general. Les condicions del procés de selecció es fixaran quan es realitzi la convocatoria.

Exposició 25-03-2019 al 31-12-2019

Convocatòria Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019

La Junta de Govern Local, en sessió de 5 de febrer de 2019 va aprovar l'acord es transcriu a continuació: PRIMER.- APROVAR la convocatòria de Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019, el termini de presentació de la qual s'estableix a partir del següent dia al de la publicació de l'anunci de convocatòria a l'e-tauler municipal i fins el 30 de desembre de 2019. SEGON.- APROVAR L'AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA (...). TERCER.- PUBLICAR la present convocatòria i les bases reguladores específiques per a l'atorgament de Subvencions per a entitats i associacions per l'exercici 2019, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, al Tauler d'Edictes i a l'e-tauler de l'Ajuntament."

Exposició 06-02-2019 al 30-12-2019

Publicació de les Bases reguladores Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019

L'Ajuntament Ple, en sessió de 22 de gener de 2019 va aprovar les Bases que regulen l'atorgament de subvencions per concedir ajuts individuals per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO), així com la seva convocatòria. S'exposa al públic, durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes de la corporació i l'e-tauler.

Exposició 01-02-2019 al 30-12-2019

Publicació de les Bases reguladores de l'Atorgament de Subvencions a Associacions i/o Entitats 2019

L'Ajuntament Ple, en sessió de 22 de gener de 2019 va aprovar les Bases que regulen l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència, a associacions i/o entitats per a l'exercici 2019, així com la seva convocatòria. S'exposa al públic, durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes de la corporació i l'e-tauler.

Exposició 01-02-2019 al 31-12-2019