Anuncis Oficials. Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dijous, 17 d'octubre de 2019

Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2019

La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de març de 2019, d'acord amb el Decret de l'Alcaldia núm. 72/2015 de 23 de juny de 2015 (BOP de 23 de juliol de 2015), en el qual es deleguen competències per l'aprovació d'aquest acord, va aprovar l'Oferta d'Ocupació Publica d'aquesta Corporació per l'exercici 2019. Es fa públic per a informació general. Les condicions del procés de selecció es fixaran quan es realitzi la convocatoria.

Exposició 25-03-2019 al 31-12-2019

Convocatòria Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019

La Junta de Govern Local, en sessió de 5 de febrer de 2019 va aprovar l'acord es transcriu a continuació: PRIMER.- APROVAR la convocatòria de Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019, el termini de presentació de la qual s'estableix a partir del següent dia al de la publicació de l'anunci de convocatòria a l'e-tauler municipal i fins el 30 de desembre de 2019. SEGON.- APROVAR L'AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA (...). TERCER.- PUBLICAR la present convocatòria i les bases reguladores específiques per a l'atorgament de Subvencions per a entitats i associacions per l'exercici 2019, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, al Tauler d'Edictes i a l'e-tauler de l'Ajuntament."

Exposició 06-02-2019 al 30-12-2019

Publicació de les Bases reguladores Subvencions / ajuts individuals, per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics any 2019

L'Ajuntament Ple, en sessió de 22 de gener de 2019 va aprovar les Bases que regulen l'atorgament de subvencions per concedir ajuts individuals per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO), així com la seva convocatòria. S'exposa al públic, durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes de la corporació i l'e-tauler.

Exposició 01-02-2019 al 30-12-2019

Publicació de les Bases reguladores de l'Atorgament de Subvencions a Associacions i/o Entitats 2019

L'Ajuntament Ple, en sessió de 22 de gener de 2019 va aprovar les Bases que regulen l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència, a associacions i/o entitats per a l'exercici 2019, així com la seva convocatòria. S'exposa al públic, durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes de la corporació i l'e-tauler.

Exposició 01-02-2019 al 31-12-2019