Anuncis Oficials. Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Diumenge, 25 d'agost de 2019

Anunci de modificació núm. 2/2019 del pressupost municipal exercici 2019 modalitat suplement de crèdit/crèdit extraordinari

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 7 d'agost de 2019 va aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2019 del Pressupost General de 2019 mitjançant la modalitat de suplement de crèdit/crèdit extraordinari amb incorporació de romanent de crèdit.

Exposició 20-08-2019 al 10-09-2019

Anunci d'aprovació de la modificació de la plantilla de personal laboral exercici 2019

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 7 d'agost de 2019, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal laboral per a l'exercici de 2019 en el sentit de crear un lloc de treball de Director/a tècnic/a auxiliar de biblioteca de caràcter laboral fix, subescala administració especial, grup C1, dedicació complerta.

Exposició 20-08-2019 al 10-09-2019