Anuncis Oficials. Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dissabte, 7 de desembre de 2019

BASES CONCURS CARROSSES I COMPARSES CARNAVAL DE SANTA MARGARIDA

La Junta de Govern Local, en sessió del passat 18 de novembre de 2019 ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria del concurs carrosses i comparses carnaval de Santa Margarida i els Monjos 2020. De conformitat amb l'acord d'aprovació les presents bases se sotmeten a informació pública per un període de 20 dies, a partir del següent de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, determinant que en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions a l'acord aquest s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. Informació pública fins el dia 23/12/2019

Exposició 22-11-2019 al 23-12-2019

BASES CONCURS DE PESSEBRES 2019

La Junta de Govern Local, en sessió del passat 18 de novembre de 2019 ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria del concurs de pessebres 2019 -2020. De conformitat amb l'acord d'aprovació les presents bases se sotmeten a informació pública per un període de 20 dies, a partir del següent de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, determinant que en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions a l'acord aquest s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

Exposició 22-11-2019 al 23-12-2019

SUBVENCIONS PER LA PARTICIPACIÓ EN LA RUA DE CARNAVAL I PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓ DE MÚSICA NO SEXISTA AL CARNAVAL

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del passat 18 de novembre de 2019 ha aprovat inicialment les bases generals i específiques per l'atorgament de subvencions per la participació en la rua de carnaval de Santa Margarida i els Monjos 2020 i la promoció de la igualtat entre dones i homes a través de la difusió de música no sexista al carnaval. De conformitat amb l'acord d'aprovació les presents bases se sotmeten a informació pública per un període de 20 dies, a partir del següent de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, determinant que en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions a l'acord aquest s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. Informació pública fins el 23/12/2019.

Exposició 22-11-2019 al 23-12-2019

CONSULTA PÚBLICA ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

De conformitat amb l'article 133 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques es realitza la consulta pública relativa a l'ordenança General de Subvencions. "1. Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores." El període de consultes és de 20 dies naturals, del 18 de juliol de 2019 al 16 d'agost de 2019, inclòs.

Exposició 17-07-2019 al 16-08-2020