Anuncis Oficials. Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dilluns, 26 d'agost de 2019

ANUNCI CANVI DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ DEL NÍNXOL NÚM. 16 DEL BLOC B DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de juliol de 2019, va aprovar inicialment la transferència de titularitat de la concessió del nínxol següent:- Nínxol número 16 del bloc B, que passaran a anar a nom de O.F.S El present acord es sotmet a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província per un termini de 20 dies hàbils, per possibles reclamacions, en cas de no produir-se'n cap el present acord s'entendrà definitivament aprovat sense més tràmit.

Exposició 31-07-2019 al 29-08-2019

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

El Ple de la Corporació en la sessió de 22 de juliol de 2019 va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)de Santa Margarida i els Monjos, redactat per GPM Consultors, S.C.P, amb el suport tècnic del Consell Comarcal de l' Alt Penedès i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l'art. 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. Es sotmet a informació pública el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Santa Margarida i els Monjos, per un termini de trenta dies. Exposició pública fins al 13 de setembre de 2019.

Exposició 31-07-2019 al 13-09-2019

CONSULTA PÚBLICA ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

De conformitat amb l'article 133 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques es realitza la consulta pública relativa a l'ordenança General de Subvencions. "1. Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores." El període de consultes és de 20 dies naturals, del 18 de juliol de 2019 al 16 d'agost de 2019, inclòs.

Exposició 17-07-2019 al 16-08-2020