Anuncis Oficials. Ajuntament de Torrelavit

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Diumenge, 16 de juny de 2019

Aprovació definitiva del projecte "Reforma del Pavelló poliesportiu de Torrelavit" - Exp. 11/2017

El Ple d'Ajuntament de Torrelavit, en sessió plenària celebrada el 26 de març de 2019, va aprovar definitivament el projecte "Reforma del Pavelló poliesportiu de Torrelavit", pel que posa en coneixement general i en compliment de l'art. 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel quel s'aprova el Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels ens locals.

Exposició 29-03-2019 al 20-06-2019