Anuncis Oficials

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dissabte, 24 d'agost de 2019

MODIFICACIO BASES SUBVENCIONS

APROVACIO INICIAL MODIFICACIO BASES REGULADORES SUBVENCIONS PER FOMENTS DE CREACIO LLOCS DE TREBALLS EMPRESES, CRACIO NOVES ACTIVITATS ECONOMIQUES I REFORMA I AMPLIACIO ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS

Exposició 07-08-2019 al 06-09-2019

Concessió d'aigües subterrànies per abastament

Us trameto, adjunt, l'anunci , perquè l'exposeu al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament durant el termini d’un mes , d’acord amb el que disposa l’article 109.3 del Reglament del domini públic hidràulic. Transcorregut aquest termini, cal que retorneu l'anunci a aquesta Agència Catalana de l’Aigua fent constar per escrit, que ha estat exposat en la forma indicada i si s'han presentat reclamacions. Juntament amb aquest anunci cal que trameteu les reclamacions presentades al registre d'entrada d'aquest Ajuntament. Us agraïm la vostra col·laboració

Exposició 06-08-2019 al 05-09-2019