Anuncis Oficials

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Dimarts, 10 de desembre de 2019

ASPR - OAC - Calendari 2020

Comunicació de l’acord de Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2019 de l’aprovació del Calendari de les Oficines d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament per l’any 2020 i per tant de l’horari del Registre General de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Exposició 04-12-2019 al 31-12-2020

Edicte de notificació a l’entitat esportiva Club Esportiu Ildaca Cubelles: Arxiu sol·licitud subvenció 2019 per no reunir els requisits establerts per a poder participar a la Convocatòria per a la concessió de subvencions de projectes i activitats esporti

Intentada la notificació a l´adreça electrònica de l’entitat esportiva sense que hagi estat possible, es procedeix a la notificació via edictal, tal i com estableix l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a l’entitat Club Esportiu Ildaca Cubelles.

Exposició 04-12-2019 al 30-12-2019

Edicte de notificació a les entitats esportives Club Patinatge Artístic Cubelles, Club Voleibol Cubelles i Club Futbol Sala Cubelles: No ús PAV 1 i PAV 2 el 4 de gener de 2020 per activitat esportiva

Intentada la notificació a l´adreça electrònica de l’entitat esportiva sense que hagi estat possible, es procedeix a la notificació via edictal, tal i com estableix l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a l’entitat Club Patinatge Artístic, Club Voleibol Cubelles i Club Futbol Sala Cubelles.

Exposició 04-12-2019 al 30-12-2019

Aprovació Inicial Modificació Puntual del POUM Polígon Industrial La Masia – Modificació de l’article 138 de la Normativa

El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en sessió de data 19 de novembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Sant Cugat Sesgarrigues – Modificació de l’article 138 de la Normativa, per a possibilitar la implantació d’indústries en règim de propietat horitzontal (nova clau 5b-1) i regular la zona indústria aïllada de gran dimensió (nova clau 5b-2). Es sotmet l'esmentat acord a informació pública mitjançant anunci en el BOP i en el DOGC, en un dels diaris de major circulació de la província, en l’e-tauler i en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament pel termini d'un mes, amb la finalitat que es puguin formular les reclamacions i observacions que es considerin oportunes.

Exposició 03-12-2019 al 07-01-2020